Bij informatie naar invaliden door oorlogsverminking geeft men antwoord, dat hier geen personen zijn, die achterstallig pensioen te vorderen hebben op de kas "des invalides"Hierdoor blijkt dat personen, vallende onder deze categorie, niet uit de oorlog teruggekomen zijn. Een vordering van geheel andere aard. Hondsdolheid 1. De honden moeten, evenals in de hondsdagen, ook gemuilkorfd zijn in januari, februari, maart en april. 2. Loslopende honden moeten een halsband dragen met de naam van de eigenaar Anders moeten zij aanstonds worden doodgeslagen. Gealimenteerden mogen geen honden houden, tenzij noodzaak 1816. De gemeente raakte in financiële moelijkhedenZij ging hierdoor gedwongen een lening aan van flAOO:-:- a 3% oftewel fA2-- per jaar, waarvoor de leden van het gemeentebestuur borg staan. Ons dorpswapen werd officieel vastgesteld en ter registratie en confirmatie werd een copie van het wapen aan de secretaris van de "Hoogen Raad van Adel" opgezonden. "Zedert onheuchelijke tijden gevoerd" door ons dorp. Maar hier maakte men een heraldische fout. Het rode schild, teken van zelfstandigheid geschonken door Graaf Willem van Holland, werd als zilverwit beschrevenIn een trekbalkwelke zich bevindt in de toren van de Ned. Hervormde kerk alhier, is dit wapen met een rood veld afgebeeldDeze balk dateert vanuit de 17e eeuw. De drie eikels, groen van kleur, bleven onveranderd. De inventarisatie van wat er in de gemeente alzo is en gedaan wordt, is een steeds terugkerende vraag. Ook nu, na de Franse tijd, stelt de overheid zich graag op de hoogte. De vraag of er zwanendrift is, wordt ontkennend beantwoord Hier worden geen zwanen gehouden. De dorpschirurgijn Krebber werd verzocht de koepokinenting te stimuleren (tegen pokken). Hij moet per 3 maanden een rappel indienen: 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1988 | | pagina 17