De preekstoel zal wederom moeten dienen om aan te kondigen dat de lijst van personele aanslag vanaf 14 dezer Donderdagtelkens Donderdags van 9 tot 12 uur op het Raadhuis ter visie zal liggen voor alle ingezetenenDit was wel een vergaande democratische maatregel, om iedereen inzage te geven van wat de ander betalen moest. Het zal in de praktijk wel niet zoveel effect gegeven hebben. De armen immers, werden er toch geen cent rijker door. "De jongen Jan Kuiper gedraagt zich goed en onbesproken. Doet zijn pligt." (Waarschijnlijk een weesjongen of geestelijk gehandicapte) Er is in 1815 slechts één veldwachter in ons dorp. Zijn tractement is per jaar 300 francs, of f 142:18:-- hollands geld. Hij resorteert onder de Brigidier Veldwachter van het canton Alkmaar. De Brigidier ontvangt daarvoor van Akersloot f 11:18:-- per jaar. Gevraagd wordt voor onze veldwachter, welke een "gezeten huisvader" is om verhoging van zijn salaris. Hij moet met zijn gezin leven van 55 stuivers per week (1 stuiver 16 cent). Dat is omgerekend f 8,80. Het antwoord is niet bekend. We hopen maar 1816. Het leger ter verdediging van het vaderland moet opgeroepen of samengesteld worden. Er vindt een grote nationale militaire loting plaats voor de landmili tie. Allen die zijn geboren in de jaren 1793 t/m 1797 moeten zich laten in schrijven. Ook zij die reeds dienden en zelfs zij die te klein of mismaakt zijn. Geen enkele jongeling van 19 tot 23 jaar ontkwam hieraan. Doch Cornelis Koop, Lammert van Stralen en Jan Out krijgen vrijstelling van dienstplicht De landstorm of schutterij loopt op haar laatste benen. De schutterij van Alkmaar neemt over: 70 stuks pieken en 3 trommels met slagbanden en stokken. De wapens waren al ingeleverd Voor de inrichting van de Landmilitie (het leger) moet de gemeente f761:8:10 bijdragen en voor oninbare posten f 18:3:4. Dit laatste geeft aan dat een klein gedeelte der inwoners te arm waren om te kunnen betalen. 16

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 16