De met de hand geschreven geschiedenis van Akersloot, met bron vermelding, kaartenfotos en tekeningen zijn door de overleden oud-Pas toor A.A. van den Berg nagelaten aan de St. Jacobus parochie te Akersloot Geheel in de geest van de overledene zal deze geschiedenis goed en brandvrij bewaard blijven door het kerkbestuurEchter zal in de naaste toekomst het mogelijk worden gemaakt dat een ieder volledige inza ge kan krijgen in dit historisch werkstuk. Het verheugt ons dan ook ten zeerste dat aan de heer J.F.van Sikkelerus, penningmeester van onze vereniging het verzoek is gedaan om zich voor te bereiden, om diverse belangstellenden te gaan begeleiden en tevens toezicht te houden in de R.K.Pastorie aan de Kerklaan. Onze Joop is thans begonnen om zich in te werken in deze nieuwe baan en we hopen met hem dat nadere gegevens spoedig aan u ter kennis zul len worden gebracht P.G.Kerssenssecretaris Het ledental van de Vereniging "Oud-Akersloot is inmid dels gegroeid tot 240. De aanvullende ledenlijst kan door plaatsgebrek deze keer niet geplaatst worden. Redactie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 32