Zo maakte hij zijn opwachting aan het hof van de Koning te Kandg en eiste nadere uitleg van zaken. Hij ontving echter geen bevredigend antwoord van de hovelingenen in een vlaag van woede richtte hij zich in "unseemlg language" (volgens de boeken) tot de hovelingen. Dezen konden dat niet waarderen en de onbetamelijke woorden werden met spoed aan de Koning overgebracht. De Koning vroeg hem het hof te verlatenen zonder de normale eerbetoon keerde hij terug naar Galle. Wel gaf de Koning hem een escorte van zijn eigen soldaten mee, om hem op zijn terugreis "te beschermen" De held van BatticaloTricomaleeNegumbo en Galle heeft echter nooit zijn einddoel bereikt en over hem is nooit meer iets gehoord. Op 25 november 1640 bereikte zijn vrouw Galle, om zich bij haar man te voegen. Echter, te laat, hij was door de escorte van des Konings sol daten vermoord. His High and Mightg Raja Sinha King of Kandg and Ceglon liet zich niet door een Akersloten beledigen. "En die vrouw?"dacht ik, ging ze terug naar Akersloot? Dat ver telde de historie niet. Totdat ik tijdens de Toer-in tot de ontdekking kwam dat deze grafsteen in de N-H.Kerk ±n Qns dorp ligt: Gedeelten uit dit artikel zijn vertaald en overgenomen uit "Ceglon literarg registerVolume 2". HIER LEIJT BEGRAVEN W/EMMEN IN HAER LEVE HUISVROU VAN COMMANDEUR WULLEM/ JACOBZOON COSTER. IS GERUST DEN 2 APRIL 16. Ansje van Elburg-ter Horst. 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 31