WILLEM JACOBZ. COSTER. Een Akersloter van stavastfvervolg De handelsovereenkomstendie de Nederlanders met zoveel moeite verkregen hadden, door met groot verlies aan manschappen en materieel de Portugezen uit Batticalo te verjagenleverden niets dan zorg en ongenoe gen op. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de Koning, die onmogelijke wensen had. Het contract opgemaakt op 23 mei 1638 en getekend door Westerwold en Coster van Nederlandse zijde en de Koning van Ceylon van de andere zijde, werd door de Koningr op geen enkele wijze na gekomen. Dat kwam doordat hij vooral bang was voor de macht van de NederlandersHij vreesde dat ze het hele eiland wilden bezetten en hij op die manier zijn macht kwijt zou raken. Ten einde raad werd een nieuw verdrag opgesteldLucasz. kwam hiervoor uit ,.atavia naar Batticalo en schreef de Koning het volgende Wij verzekeren u ernstig, dat wij geen enkele aanspraak willen maken, op Uwe Majesteits' bezittingen, wij wensen alleen gebruikt te ma ken van de handelswarendie Ceylon ons kan leveren. Om alle misverstanden op te helderenlijkt het ons noodzakelijk een nieuw verdrag op te stellen waarin alles duidelijk vastgesteld wordt. In dit verdrag moet worden geregeld 1. de toezicht op de veroverde forten. 2. de verdeling van de buit 3. rechtspraak over alle personendie onderworpen zijn. 4. rechten over Portugese eigendommen. 5. handel. 6. transport. 7. parelvisserij etc. Toen Lucaszzijn opwachting bij de Koning maakte om het ver drag te bespreken, wilde deze er echter geen woord aan verspillen en toonde zich diep beledigdLucasz verliet Ceylon, ziek en zeer ongerustDe houding van de koning verontrustte de Hollanders erg en men zond Thijssen naar Batticalo om het garnizoen te waarschuwen voor evenuele moeilijkheden. Het werd aan Coster overgelaten om de onderhandelingen weer op gang te brengen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 26