Het oudste kapelletje, dat voor het hier verheelde op den Hoeve pleeg te staen, wiert al voor het jaer 1229 gesticht door Willem, den I van dien naem, heere van Egmont, en ten dien zeiven jare ingeweidt door heer Herman, bisschop van Leöne, en Vikaris van den Utrechtschen bisschop, des daegs voor den feestdagh van St. Denys, en dat ter eere van Godt Almaghtigh, der allerheiligste maegt Maria, ende der heiligen Nikolaes en Katharina, maegt en martelaresse. De voorgemelde kapelle heeft heer Jan van Egmont, de tweede van dien naem (Jan met de Bellen), omtrent den jare 1430 doen afbreken, en de hier vertoonde en veel schoonder kapelle getimmert, kort daer aen daer binnen een Kollegie van zes kanonniken opgericht, en het zelve met ryke inkomsten begiftigt, zodat aldus deze kapelle in een Kollegiale kerk verandert wiert, uitwyzens de bewoordinge van zekeren bevelbrief door den Abt Gerard van Poelgeest gegeven den laesten maert des jaren 1465, aldaer luidende: Ecclesia Collegiata S: Catharinae ante Castrum Egmundense op den Hoef De bovengemelde stichtinge des kapittels binnen deeze kapelle zocht heer Willem de IV, des begiftigers en Stichters, Jan des tweeden en Maria vanArkel, jongste zoon, tezyner bate en vernederinge des Abts en monniken te gebruiken, vindende hy de kanonniken zyner slotkerke zyns volkomen genegen. Hy stelde zich dan in aller manieren tegens gezegde Geestelyken aen, wanneer zy de Buur- of Parochie-kerk van Egmont binnen, by hun klooster gelegen, hunne abdye verklaerden ingelyft te zyn door den paus Eugenius by zyne bulle, gegeven te Florence in den jare 1442. Hy stookte den Deken en 't kapittel op den Hoef zoo lange en verre tegens de kloosterbroederen van Egmont op, dat zy eenen Johannes Odzerus (in de Egmondsche Jaerboeken Johan Odzeri geheten) tot de Pastory van de gezeghde Buurkerke benoemden. De Abt Gerrit van Poelgeest, steunende op de aengehaelde bulle van den Paus, deet Johannes Odzerus in den ban en gaf zodanige scherpe bevelbrieven tegens het voornoemde kapittel uit, dat het zelve wel haest byschikte, te meêr na dien 'er reets eenige vonnissen van het Roomsche Hof tegens het zelve kapittel uitgesproken waren: de zake in verschil wiert dan zodaniger wyze bemiddelt, dat Odzerus, van den Ban ontslagen, door den Abt tot pastoor van de kerke van Egmont op Zee, en een Egmonder monnik tot de pastory van de Parochiekerk van Egmont Binnen aengestelt wert, staende het Kapittel daer bij af van alle rechten die het zelve op de gemelde kerke voorgewent hadde te hebben, blykende zulx uit den volgenden brief van den doenmaligen Abt FA 80 Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 46