Avignon onzen heer Jan van Egmont en zyne medestanders in den ban gedaen en eenige Commissarissen in Hollant afgezonden heeft, om den gezegden ban op ettelyke feest-, en zon-dagen na elkander by het doen der misse, het luiden der klokken, t 'ontsteeken, uitblusschen en op den gront werpen der kaerssen, uit te roepen, en alle gelovigen te waerschouwen van met dezelven eenigen omgang te hebben, tot dat zy de Abdye en hare rechten herstelt en verdient hadden werd erom in de schoodt der kerke opgenomen te werden: maer het schynt uit het stilzwygen der schryvers van de Egmondsche Jaerboeken, dat hy weinigh naer deeze geestelyke dreigementen en verbanningen gevraegt heeft. Hy was niet alleen maghtigh en bezat groote rykdommen boven zyne voorouderen, maer vermoght ook alles by den dollen graef Willem, hertogh van Beiëren, wiens zyde hy tegens keizerin Margriet, deszelfs moeder, met zodanigen yver behartighde en verdedighde, dat gemelde hertogh de overhant en heerschappye deezer landen behiel. Deeze vorst naderhant zyner zinnen byster en dieshalven in verzekerde bewaringe gestelt geworden, arbeidde heer Jan, als het hooft der Kabbeljausgezinden, al voort om deszelfs broeder, hertogh Albert van Beiëren, tot vooght ende ruwart deezer landen, gedurende graef Willems krankzinnigheit te doen verkiezen, en, bereikende daer omtrent zyn doelwit, bequam hy diens hertogen genegentheit, waer door hy zyn aenzien en vermogen in den vorigen staet behiel, tot zyne doot toe, welke hem den 27 van wintermaent van den jare 1370 in 't graf sleepte, waer op hem gevolgt is zyne oudste zoon. De Kapelle De Slotkapel, zoals die in afb. 17 is weergegeven, is vrijwel precies zo als we die nu nog kennen. Sinds de oprichting van de kapel in 1229 door Willem I, heer van Egmond is de kapel een paar keer verwoest, maar gelukkig steeds weer opgebouwd. In 1314 (of 1315 zie eerder in dit artikel) werd het hele dorp inclusief de kapel, en het slot door de Westfriezen in brand gestoken. Onze Jan I, uit dit verhaal, heeft tegelijk met het slot ook de kapel weer laten opbouwen in 1321. Daarna heeft Jan II (Jan met de Bellen) de oude kapel in 1430 laten afbreken en daarvoor in de plaats een grotere laten bouwen. Dit is min of meer de kapel zoals die nu nog bestaat. De kapel werd weliswaar in 1573 door de troepen van Sonoy zwaar beschadigd, maar werd in 1633 weer gerestaureerd. Het komt ons voor bezyden den linker kant en even buiten de gracht van het edele slot van Egmont, pronkende met een sierlyk torentje, een kruis vleugel en geestigh koortje, door drie groote kerkglazen licht ontfangende. 78 Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 44