Monniken zelfs by voorkomende verschillen voor zich te recht en wilde hen naer zyn goetdunken straffen, de Abt verboot zynen onderhorigen wel van voordien Vierschaer te verschynen, maerheer Willem gebruikte gewelt, zodat de Abt zyne klaghten tot den Paus bragt, die de zaek aen den Hollandschen graef beval, welke dan, wyl hy, als opperste Advokaet der Abdye zynde, geen rechter konde wezen, den ridder Diderik Boekei in den rechter stoel plaetste, waer voor hy, na dat hy Graef nevens twee Hollandsche Edellieden alvorens zyn recht bezworen hadde, de rechten der abdye verweerde en heer Willem daer tegens antwoordde, komende voor uitsprake, dat niet heer Willem, maer de graef van Hollant de wettige Advokaet der Abdye was, en, wyl deszelfs voorouderen de abdye gesticht en begiftigt hadden, geenige Abt of Kapittel buiten zyne kennisse en toestemminge ooit of ooit eenigen Advokaet zoude mogen benoemen of aenstellen. Ingevolge van dat vonnis eischte de Graef vervolgens vergoedinge der schade en verongelykingen, den Abt, Monniken en Abdye aengedaen, maer heer Willem, hier toe weinigh kans ziende, verzocht na zich lang met zyne vrinden beraden te hebben, dat de Graef middelaer tusschen den Abt en hem geliefde te zyn. Graef Willem vonniste dieshalven in den jare 1216, uitwyzens zynen bezegelden brief, ten overstaen van de gravinne Aleidis en verscheide Edelen en Geestelyken, van dat heer Willem van Egmont van zyn gewaent leenrecht, van 't Advokaetschap en eenige andere goederen afstappen, maer gedurende zyn leven nochtans dezelve uit enkelen gunst alleen bezitten en alle boetens beuren zoude. Na dode van voorschreven Abt Lubbert van Ryswyk wiert Hendrik de eerste ten Abt verkoren, by wien onze heer Willem ruim zoo veel toegevenheit vont op zyne eischen als hy by zynen voorzaet tegenstant vernomen had. Niettegenstaende het voorgemelde slotvonnis van den Hollandschen graef beleende deeze abt hem in de maent december des jaren 1226 met het Advokaetschap der Egmondsche kerke en met de andere goederen, welke hy van de Abdye bezat, en dat wel zodaniger wyze, dat by gebrek van mannelyk oir alle 't zelve op Willems dochter, en by gebrek van wettige dochters op zynen oudsten broeder en verder op zyne naeste magen versterven zoude, maer deeze beleening by een naderen brief van den zeiven Abt in november van den jare 1227 herhaelt staende in de Egmonder Jaerboeken van Jan Gerbrandz van Leiden, doet ons volkomentlyk geloven des gemelden schryvers en Bokkenbergs zeggen pag. 38 Dynast. Egm. dat die beleeninge zonder de toestemminge van 't Kapittel geschiedt is: 't blykt immers nergens dat de Hollandsche graef daer in toegestemt zoude hebben, gelyk hy doen moest uitwyzens voorgemelden graef Willems uitsprake van den jare 1216, hebbende de Abt en Prior ook lichtelyk met behulp van weinige monniken eenen brief op den naem van het Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3 75

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 41