>•*1 STtjflfr 011s R((itn yu.nulf'x-.vxiw.clrii WH. 'rlnt/i j»Mnj inn'r /iccrWilir fwtr swïi^init hen* wou rrrs soon vct/largc» «p/btdmgrr I nut chr Mr cii^c/omrl> >D(ivti!.rïi clir't>attis hnddc fcrm/s Aaertf> ^ehrutii.fn haddc v. j.irr gn"fg«rf Afb. 25 Willem I van Egmond. Afbeelding, zoals die als manshoog portret de ridderzaal van het Slot op den Hoef zou hebben gesierd. Dirk Wouters heeft deze afbeeldingen overgenomen in zijn Genealogische Kroniek van het Geslacht Egmonf van 1565. Deze kroniek bevindt zich nu in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel De valse brief is uiteindelijk door de pauzen Bonifacius en Clemens V in de jaren 1302 en 1310 bekrachtigd. In het artikel wordt het verhaal op schilderachtige oud-hollandse wijze als volgt beschreven: Willem de I, ridder, hy krabde, als zyne vader, al voort het oude seer wederom op, menende al mede een vast en onwedersprekelyk recht tot het meêrgemelt Advokaetschap te hebben, dat niet alleen aenzienelyk, maer ook zeer voordeeligh was. De Abt Lubbert van Ryswyk gaf hem wel het zelve Advokaetschap en eenige goederen te leen, maer zonder de toestemminge zyns kapittels, en hy, door deeze vergunninge te meerder opgeblazen en des te moediger geworden, speelde hoe langer hoe grover den baes, en riep niet alleen de huislieden en dienstknechten der Abdye en Abt, maer ook de 74 Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 40