De rentmeestertoren wordt in 1836 vrijwel helemaal gesloopt. De heerlijkheid blijft vele generaties tot in 1917 in handen van deze familie en aangetrouwden. In dat jaar wordt de heerlijkheid verkocht aan Cornelis van der Vliet die daarmee de 14de heer werd. In 1933 wordt het terrein verkocht aan de Provincie Noord Holland. Het slotterrein kwam daarmee onder het beheer van het Provinciale Waterleidingbedrijf Noord-Holland te vallen. Tevens was dit het einde van de heerlijkheid. Onze schrijver uit het begin van de 18de eeuw vertelt dit: ...tot in den jare 1722, wanneer dit slot met alle zyne achterlenen, lenen en gerechtigheden wederom verkocht is voor eene somme van elf duizent guldens aen den hoogedelen en welgeboren heere Gerard van Egmont vander Nyenburg, Jongsten zoone van wylen heer Gerard van Egmont vander Nyenburg en vrouwe Machtilde van Foreest, die ten zeiven tyde ook koper wiert van de heerlikheit der drie Egmonden en Rinnegom voor Vier en zestigh duizent en Vyf hondert guldens, en aldus deeze aloude heerlikheit wederom aen een tak des edelen Egmontschen geslachts overgebraght heeft, Gerard van Egmont vander Nyenberg, afkomstigh van Willem van Egmont, Jonger broeder van Arent van Egmont, hertogh van Gelder en grave van Zutphen. Het slot hoewel geheel vervallen, behalven eenen vierkanten toren, bequam hy ten onversterflyken Erfleen met alle deszelfs afterleenen en gerechtigheden voor elf duizent guldens en Rinnegom met de drie Egmonden voor Vier en zestigh duizent en vyfhondert guldens, en zulx met het recht van aenstellinge van Baljuw, Schouten en Secretaris na de aflyvigheit van de geenen, die ten tyde van deezen koop, die amten bedienden, de goet- of af-keuringe eens beroepen werdenden predikants, voor zoo lange de Ambachtsheer in der tyt van den Hervormden Godsdienst wezen zal, wyders Afb. 23 (op de volgende pagina's) Kaart van het Historisch Kadaster van W.J. van den Berg van Egmond aan den Hoef, geprojecteerd over een Google Earth afbeelding van 2012. Opvallend is dat het gebied nooit herverkaveld is, bijna alle kavels liggen nog net zo als vroeger. In vroeger tijd liep de Tichellaan veel verder door. Aan de Tichellaan (nu, net buiten de bebouwde kom) lagen deTichelsde plaats waar de klei tot stenen werd verwerkt. Er liep ook een vaart {Oude Vaart) langs voor het transport en aan de andere zijde van deze vaart werd in de Kleipettende klei gewonnen (nu in het weiland). Mogelijk zijn hier de stenen van het slot gebakken. Daar waar nu de Boswaidschool staat met de omringende woonwijk, was voorheen een bos. Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3 69

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 35