Hegmonde. De schrijver van het artikel is er van overtuigd dat Egmont alleen Egmont heet omdat het aan de mond van de Hegge lag. In het artikel wordt het zo gezegd: Omtrent den oorsprong of afkomste des naems zyn zoo veele en onderscheide gevoelens by onze Vaderlandsche gebeurtenis-en plaetsbeschryvers voortgebragt, dat men qualyk ramen kan, wie van hun allen de beste gissinge gemaekt magh hebben, te meer nadien 'er by geen eenen eenigen beschryver eenige zekere gront van zyne stelling gevonden wort, maer alles hier omtrent, daer de oudste en geloofwaerdigste kronykschryvers, ten hunnen tyde bekent, zwegen, met beuzelpraet en ydele droomen opgepronkt is. De Egmonder monnik, Klaes Kolyn, wiens rymkronyk omtrent den jare 1170 geschreven uit de Jaerboeken, die in de Abdye van Egmont bewaert wierden, is voor ons ter goeder ure door den heere G. Dumbar in het jaer 1719 uitgegeven, en verdient hier omtrent, als de oudste onzer historischryveren, en die neffens de besten te rekenen is, volkomen geloof. Dus luiden zyne rymen: Afb. 19 Tekening van Rademaker van de ruïne van het slot gezien vanuit het noorden met zicht op het poortgebouw. De twee torens van het poortgebouw worden in 1744 gerestaureerd en weer van twee kappen voorzien. De rentmeestertoren lijkt nog geheel in takt Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3 63

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 29