A. Rademaker zien van de ruïne van het Slot op de Hoef, aan het einde van de 17de eeuw. Zoals bekend is dat ongeveer honderd jaar na de verwoesting van het Slot door de troepen van Sonoy in 1573. Echter (delen van) het Slot zijn tot in het begin van de 17de eeuw nog bewoond geweest door Lamoraal II. De schrijver van het artikel zegt in het artikel dat het slot door de eeuwen heen steeds verder vervalt maar dat er hoop is dat het toch weer opgebouwd gaat worden. Hij zegt dat zo: 'tot welker herstellinge men voor eenigen tydt wel eenige hope gegeven, maer tot nogh toe geen begin gemaekt heeftTot in de twintigste eeuw bleef die hoop bestaan. Over de vijf tekeningen zegt hij het volgende: Vyf byzondere afbeeldingen van het weleer Graeffelyke slot, te Egmont op den Hoef gelegen, door den konstrykenA. Rademaker getekent en in 't koper te voorschyn gebragt, geven zekerlyk te grooten vertoog van deszelfs aloude heerlikheit, dan dat ik den Vaderlanderen geen evenmatigen uitlegh daer van zoude mededeelen. Men beschout de doorluchtige overblyfselen van wylen dit allergrootste kasteel van Hollant van vyf byzondere zyden, zoo als dezelve zich in de jaren 1680, 1689 en 1696 vertoonden. Afb. 17 Tekening van Rademaker van de ruïne van het slot met links de Slotkapel, die in 1634 gerestaureerd was na de verwoesting van 1573 Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3 61

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 27