KORT NIEUWS Stichting Historisch Egmond Het is al weer enige tijd geleden, dat actieve leden en vrijwilligers van de Stichting Historisch Egmond (SHE) elkaar vonden op werkgroepavonden en samen diverse projecten tot een goed einde brachten. Het resultaat hier van kwam regelmatig in Geestgronden tot uiting. Velen zullen zich de gezellige bijeenkomsten in de Historische Bibliotheek van Jan Lute herin neren. Het bespreken van de voortgang van het historisch onderzoek, de onderlinge hulp en het praten over vroeger werden als zeer positief ervaren. Het beleid van SHE is erop gericht meer activiteiten te ontplooien voor de donateurs en werkgroepleden om een platform te bieden voor een ieder die zijn of haar interesse in en binding met de historie van de Egmonden in woord en daad gestalte wil geven. Dit houdt concreet in, dat we meer men sen met hun historische interesse met elkaar in contact willen brengen. Van dergelijke ontmoetingen van gelijkgezinden gaat, zo is onze ervaring, een stimulerende werking uit. SHE wil sterker dan tot dusver bij rondleidingen, excursies, cursussen, exposities en het formeren van studiegroepen en werkgroepen (bijvoor beeld ter ondersteuning van bestuurswerk) een stimulerende en ondersteu nende rol te vervullen. Daartoe werkt een stuurgroep aan een activiteiten plan. Deze stuurgroep bestaat uit de bestuursleden Cees Paul en Dick Meiners. Intussen roept het bestuur mensen die in welke vorm dan ook een bijdrage willen leveren op zich te melden. Op dit moment kunnen wij onder andere specifieke deskundigheid en hulp bij archiefopbouw, documentatiebeheer en automatisering gebruiken. U kunt zich opgeven aan Dick Meiners, tel 072-5070863 of Cees Paul, tel 072-5061553. Het Historisch Informatie Centrum tegenover de slotfundamenten aan de Slotweg is in principe elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur geopend om als centraal trefpunt te funge ren. Geestgronden. 8 (2001), nr. 4 129

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 41