Mijn tijdelijke taak in Egmond was de door de taxateurs opgestelde verkla ringen over de schade aan particuliere eigendommen uit te werken tot gede tailleerde rapporten. Hiervoor werd door mij eerst een kadastrale recherche uitgevoerd om de juiste tenaamstelling van het schadeperceel vast te stel len. Daarna werd het rapport ter goedkeuring aan de gedupeerde voorgelegd. Aan de hand van de in de rapporten genoemde bedragen werd de geleden schade tenslotte vergoed. Medio 1949 was de vastgestelde oorlogsschade voor het grootste deel her steld. De distributie van bouwmaterialen was toen afgeschaft. De nevenves- tigen waren opgeheven, omdat de verdere technische begeleiding via de desbetreffende gemeenten verliep. En het bureau Bergen verhuisde naar de Voordam in Alkmaar. Ingenieur Spijker vertrok per 1 februari 1950 naar een andere baan. Als zijn plaatsvervanger werd B. Blokker, tevens hoofd Gemeen tewerken van Egmond aan Zee, benoemd. Op 1 juli 1950 werd het Koninklijk Besluit van 7 mei 1945, dat de instel ling van het College van Algemeene Commissarissen voor den Weder opbouw regelde vervallen verklaard. Hiermee kwam officieel een einde aan het herstel van schade door vijf jaar bezetting. De straatnaam Boulevard lr. de Vassy, vernoemd naar het hoofd van het Streekbureau Noord-Holland West voor de Wederopbouw, vormt voor het nageslacht de zichtbare herinnering aan vijf jaar wederopbouw na de oor logsjaren 1940-1945 in de Egmonden.O 120 Geestgronden, 8 (2001), nr. 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 32