Mejuffrouw Maria de JonjL sel!) Zijn vrouw Maria verdiende de eerste jaren nog een centje bij door aan schippers, die het vaartgeld kwamen afdragen, een kop koffie of een pint bier te verkopen. Nog meer mensen in het huisje dat al gauw de naam 'schipperscafé' kreeg! Toen Meester Franse in 1860 werd aangesteld als hoofdonderwijzer, werd er in een houten gebouwtje les gegeven in twee kleine lokaaltjes. Maar op 15 mei 1863 legde oud-wethouder G. Apeldoorn de eerste steen voor de nieuw te bouwen openbare, lagere school aan De Krijt in Egmond-Binnen. Deze steen is nog steeds aanwezig in een woning aan De Krijt. Tot zijn dood op eenenzestigjarige leeftijd, op 14 januari 1878, heeft An- thonius Franciscus Franse de kinderen van Egmond-Binnen les gegeven in rekenen en taal, een beetje geschiedenis en wat aardrijkskunde. Hij heeft ze BI D 7. IE L VAN ZALIG KU I)ou Heer ANTONIUS FRAKCISCUS FRANSE o HoofiloiiUeivvy/. i aai. d- Opt-ohc-r. Jfebual n Egifu»>id*jKbiuèu alfliwsr overleden dou 11 Januttrlj iu den ondpidi'ii litiwi daaraavv"laftu»le bojjx'avén op Kerkhof i ja.ru igïave» Khme.w] dei 41, K. Kerk r «HH»- Laat du kinderen, hieraan, otj belet liou niet tot un; te kulUÏn; vruut vour de zulk. ti iiujferijlc 4 H- inetwi. Mntth.' XIX v. 16. jielmbu ép vomtre. '.'dijk tg «Ié kunst om uil klei of pj-ii ven priK'Mtig hooit! te vt»*VA»»wMsen. maar syhe* nor ii heiliger k .n:i>' opi' kiuth-ron, Wou.- fniro Mruiere'n, .tot botildeu enTjelijkonksen t< v men van God. Hij watt een bravi ya.Ur, waardig out in d -c"-.ia«;l! teois der goeden te leven. HIJ kerft met v .:i< ntzJju lnjiHger'inTiedtuuid jm ak« zijne kinderen péoo go«l». dienstiL'" opvoeding gegeven. 'i Macli. 3 II, Mijne echtgenoot, werp uwe gorpen eii bekomme ring op den Hoer llij zal u ai ft vcrlaUnt. Pr. fiV. Mijne goeile knulerou, uia God mijne slol zal hufzben opgfi ieclit, zult Gij mijn i Ir el» aan, begraven, m uwe moeder noren al de dagen baars levens; en.,. laat er verdér uiet» andere gwJaan worde# (fut d»t '»non ib-n Heer oneen God vwr ioij bitjdo.' Tobia* IV. JnditU VÏIJ. Onr.e Vader. Wee» ramoèL HIJ KUSïB IN VTtKl.li; Erven. G. Veel Uk'naar i Gsdeck in ra Gocvmcbtige Gebeces de Ziel vac Zaliger eduwc van deu heer Antlionius Franciscus 1' rause, in leven Hoofd der School te Egmond binnen Zij overleed daar den 8 Waart' 1885 in den ouderdom vau 59 jaren en werd den 11e daaraanvolgende op het R. K. kerkhof te Rinnegora begraven. Rust brave Moeder, zacht in Thans rijt ge vau uw druk e Gij hebt nu 't eenzaam hui» En mocht ia 't glansrijk Hui Dvr man ging daar T voor. smank vreugd Voor 't krui» door uw getorscht vo Voor 't geen ge uw kind'rcn deedt raam leven 3 oor 't stichtend voorbeeld steeds oir En altoos opgeruimd echt dankbaar Bij menig smartgevoel bij zielcleed en Wij zien thans op uw graf, gescheiden Haar toch dat zal liuu dank, hun liefde niet vermiini'rou. Wij plengen op dat graf een traan, een stille bec Op dat go met uw Manaan ccoc volle zee Van glorie en van vreugd uw reine ziel mocht drenken En rond Gods liefde troon ous uilen trouw gedenken. Zij ruste in vrede. '"Ut. YAnEU.~~— \VEE& GEGJtHET t stil en heilig graf. bange torgen af. oor altijd hier begeven des Vaders eeuwig leven, smank met hem Js Hemel» uwe stille deugd, r 't nedrig werk- - allen hier gegeven. v kind'r Afb. 18: Bidprentjes van Meester Franse en zijn tweede vrouw (uit collectie Ria Baltus-Beerends) Geestgronden, 8 (2001), nr. 4 113

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 25