kinderen tot veertien jaar gratis toegang hadden. Er was zoet water aanwe zig en de eerste verlichting geschiedde met behulp van petroleum. Inmiddels had het P.W.N de huurcontracten opgemaakt. Deze contracten bevatten artikelen van de volgende strekking: - De voorwaarden en bepalingen zoals vastgesteld door het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de brief van 22 maart 1949 dienden te worden nageleefd. - Huur en verhuur werden aangegaan voor de tijd van tien jaren, ingaande 1 januari 1949. - De huurprijs bedroeg f50,- per bunker per jaar. - De huurders waren gerechtigd de bunker(s) aan andere personen of instel lingen in onderhuur af te staan; echter niet eerder dan dat schriftelijke toe stemming van de verhuurder P.W.N. werd verkregen. - Voor het bereiken van de bunkers en het strand moest gebruik worden gemaakt van de bestaande wegen en paden. - Het verbruik van leidingwater was voor rekening van de huurder en bui ten de bunkers mocht geen vuur worden gemaakt. Het houden van huisdie ren bij de bunkers was niet toegestaan. Afb. 8: De bunker, tijdens de oorlog in gebruik voor een stroomaggregaat fungeer de als toiletgebouw (foto W. Kauffmann) Geestgronden, 8 (2001nr. 2/3 49

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 9