in de zomermaanden als zomerverblijf in te richten. Een van de initiatiefne mers was de heer W. Kauffmann uit Leeuwarden. Hij was werkzaam bij de N. V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden te Leeuwarden, een soortgelijk bedrijf als het bij ons bekende Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (P.W.N.). De personeelsvereniging It nije wetter van dit Lriese waterleidingbedrijf had reeds in 1946 een soortgelijk bunkercomplex op Terschelling voor recreatief gebruik door haar leden in gebruik geno men. Er werd vervolgens contact gezocht met de directie van het P.W.N in Bloemendaal. Het initiatief resulteerde op 30 december 1948 in een brief van het P.W.N aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat waarin om toe stemming werd gevraagd voor behoud en aanpassing voor recreatieve doel einden van het bewuste bunkercomplex bij Egmond aan Zee. Tevens werd verzocht een toegangsweg in de zeereep te mogen aanleggen. Bij beschik king van 22 maart 1949 verklaarde het Ministerie van Verkeer en Water staat zich al binnen drie maanden akkoord met het verzoek. Het bunker complex werd vanaf dat moment kadastraal vermeld onder Sectie A no. 2995 te Egmond aan Zee. In het schrijven van het ministerie werd een aan tal bepalingen opgenomen, terwijl tevens het Rijkszeeweringsreglement in acht diende te worden genomen. Enkele passages uit de brief luidden: Afb. 1: Overzicht van het hunkerdorp in De Vossendal met links de woonbunker Te Warskip (foto collectie A.M. Polman. Egmond aan Zee) 44 Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 4