SCHEEPSBOUW bestier: LXIl 1712 exel ;land Jood >ver- f, en beid che- van Afb. 20: Titelblad van Aeloude en Hedendaeghse Scheeps-Bouw AELOUDE En HEDENDAEGSCHE Waer in wijtloopigh vvert verhandeltdc wijze van Scheeps-timmeren by Grieken en Romey- ncn: Scltccps-ocfïcningenStrijden, Tucht, Straf fe, Wetten en gewoonten. Bcncjfcns Evenmatige grootheden van Schepen onfes tijts ontleet in alle hare dcclcn Vcrfchil van bouwen tuffchcn uithecmfchcn cn onzen landacrcIndifcli Vaertuygh Galcy-bouw Iic- dcndacgfchc Schccps-pliclucnVcrrijckt met ccn rccx vcrklacrdc Zee-mans fprccck-woorden cn benamingen. Doorgans verent met vele Kof ere Pleten. Bcfchrcvcn door NICOLAES WITSEN t'AMSTERDAM, Bj-Casparus Commeeijn; Broer ciiJan Ap Boeck-vcrkoopcrs Anno i 67 1. Met Privilegie voor 15 laren Noten: 1) W.J. van den Berg, Historisch Kadaster van Egmond aan Zee, dl.1, blz. 387. Utrecht 1988. 2) W.J. van den Berg, Historisch Kadaster van de Binnen-Egmonden 1602-1811dl 1, blz. 352. Utrecht 1985. 3) Zie noot 1 4) H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp, Elseviers Encyclopedie van de Heraldiek, blz. 174, 197. Amsterdam/Brussel 1961. 5) Van der Aa, Biografisch woordenboek der Nederlanden, dl. 8, blz. 81Haarlem 1878. 6) Historische Bibliotheek Jan Lute. 7) Historisch archief Jos Hof. 8) Zie P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Genealogische en heraldische gedenk waardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, dl. 3. blz. 18. Utrecht 1929. Het geboortejaar 1631 is op de plaat onjuist vermeld en moet luiden: 1641. Bronnen (behalve bovengenoemde): Archief van de kerkvoogdij der Nederlandse Hervormde Gemeente Egmond-Binnen Egmond aan den Hoef (Regionaal Archief Alkmaar). Doop-Trouw en Begraafboeken Binnen-Egmonden (Regionaal Archief Alkmaar). r. 2/3 Geestgronden, 8 (2001), nr. 2/3 65

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 25