Jos Hof vervolgt zijn in Geestgronden jrg. 7, nr. 4 (december 2000) begonnen reeks over de graven in de Slotkapel. Dit keer gaat het over graven uit de zeven tiende en achttiende eeuw. (Red.) J. Hof BEGRAVEN IN DE SLOTKAPEL (2) In deze aflevering wil ik drie zerken behandelen die in zekere zin verband met elkaar hebben. De hierna beschreven overledenen hebben allen te maken met het landgoed Tijdverdrijfhet gaat om Johannes Cornelis van Brederode alias Uytenhage, eigenaar van de landerijen van Tijdverdrijf tot 1629, en vervolgens zijn schoonzoon Johannes Picardus, begraven onder zerk G-6/7, van 1629 tot 1650 bezitter van de fraaie hofstede. In 1650 kwam de hofstede aan Cornelis Witsen, wiens zoon Nicolaas (zerk B- 10/11) in 1681 eigenaar werd. Zerk H-7. Op deze positie, geheel overeenkomstig de grafkaart van 1650 ligt een fraaie zerk die, gezien de ligging in het midden van de kapel, goed waarneembaar is. Het is de begraafplaats van Johannes Cornelis van Brederode alias Uytenhage, zoon van Cornelis Sybrantsz van Brederode en Rocha Jansdochter". Het familiewapen is, zoals zovele andere op zerken aanwezige blazoenen, flink beschadigd. De beschadigingen worden toege schreven aan zogenaamde 'opgewonden Patriotten', die in de Franse perio de (rond 1800) met hamer en beitel vele zerken te lijf gingen, om hun onge noegen met betrekking tot de Oranjegezinde aristocratie tot uiting te bren gen. In het Historisch Kadaster van de Binnen-Egmonden van W.J. van den Berg lezen we, dat Johannes Cornelis in 1613 woonde aan de Heerenweg, in een huis met erf en boomgaard op A285n. Dit pand zou reeds vóór 1793 zijn afgebroken, en thans is hier het plein voor de rooms-katholieke parochiekerk te Egmond aan den Hoef. Ook is Johannes Cornelis koper van diverse huizen en erven en wordt hij genoemd in verschillende hypothecai re zaken in de Egmonden2'. Hij overleed in 1629 te Egmond aan den Hoef. Johannes Cornelis van Brederode huwde met Agneta Muys van Holy; dochter Agniesje deed belijdenis in 1643 te Egmond aan Zee". De onderste helft van de zerk toont ons het ruitvormig wapen van zijn echtgenote, in 1633 overleden. (Een ruitvormig wapen geeft in de meeste gevallen het Geestgronden, 8 <2001nr. 2/3 57

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2001 | | pagina 17