Pastoor J.P.A. Saulenn van de rooms-katholieke parochie noemde het een troost te weten, dat de aanwezigen de gevallenen in de hemel zouden weer zien. Herinnert U bij dit moment den heldenmoed van de verloorenen en laat het U een aansporing zijn Uwe plichten naar behooren te vervullen aldus pastoor Saulenn. De woorden van de drie sprekers maakten een grote indruk op de aanwezi gen. Daarna spraken dokter Sieburgh namens het Centraal Genootschap voor Kinder-Herstellings- en Vacantiekolonies en A. Heere namens de firma Heere, die het gedenkteken bouwde. Tijdens de laatste toespraak stelden zangers zich aan de duinvoet op om onder leiding van de dichter en onderwijzer J.G. Bosschaart, hoofd van de openbare lagere school, het volgende lied te zingen: De oorlog woedde op 't aardrijk rond Hij bracht alom verderf en wee Al bood den Neerlands dierbre grond Ook nog een plaatse aan de Vree Zij werd tot zwijmens toe gekneld Door 't rondom briesend krijgsgeweld. De zee langs Hollands vredig strand Was vol van dreigend doodsgevaar Het waarde rond naar allen kant Toch maakte 't visschersvolk zich klaar Om nooddruft die de tijd nog liet Het ging: maar velen keerden niet. Terwijl zij zwierven voor hun brood Te midden van hun vreedzaam werk Greep plots'ling hen de wrede dood Die meelij kende, paal noch perk Die moeder, vader, kind en vrouw In één dag dompelde in rouw. Gedenk hun ziel, genadig God En schenk hun op de jongsten dag 64 Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 1999 | | pagina 34