hij voor zijn aanvaarding eerst met zijn vrouw het huis, de fitterswoning genoemd, is gaan zien. Van der Haagen kreeg naast een salaris vrij wonen. Opening Zo was er dus een groot karwei geklaard, en op 22 februari 1915 's mid dags om 2 uur vond de opening van de Waterleiding Egmond aan Zee plaats in de fitterswoning. Hier volgt een gedeelte van het verslag uit de Alkmaarsche Courant van 23 februari 1915: OPENING WATERLEIDING EGMOND AAN ZEE Het was gisteren voor Egmond aan Zee een dag van buitengewone beteke nis. Na het overwinnen van vele moeilijkheden heeft de gemeente thans haar eigen waterleiding. De totstandkoming hiervan zal zeker naast de eigen, zich thans reeds in een gezonde ontwikkeling bevindende gasfabriekveel tot den groei en bloei van deze oude Noordzeeplaats bijdragen. Wat een eigen waterleiding voor een gemeente beteekent, ondervonden de inwoners thans niet in de minste plaats door de zeer lage tarieven, welke buitengewoon veel verschillen van die, welke elders bestaan. In tegenwoordigheid van de leden van den Raad, den gemeente-secretaris, den adviseur voor de gemeente, den Heer Lafeber, en den gasdirecteur, sprak de burgemeester, de Heer C. J. Eijpna, in de machinekamer een woord ter opening van de waterleiding. Spreker heette de aanwezige welkom op dezen voor de gemeente zo'n belangrijke dag. De omstandigheden brachten niet mede een feestelijke ope ning te houden, aldus de burgemeester, men zou dan verplicht zijn geweest verschillende autoriteiten op het gebied van de volksgezondheid uit te nodi gen, wat de tijdsomstandigheden niet veroorloofden.(Het was namelijk de mobilisatietijd tijdens de 1ste WO). 'Het is voor Egmond thans een gewich tige dag en voor mij in het bijzonder een blijde dag aldus de burgemeester. Het is den heeren bekend, dat ik, toen ik in de gemeente kwam en feestelijk werd ingehaald, er reeds dadelijk op wees, dat een waterleiding een noodza kelijk iets was, in welke meening ik toen ik hier eenige tijd was zeer werd versterkt met 't oog op het vreemdelingenverkeer, de eischen voor de gezondheid en niet het minst voor het brandgevaar. Wij weten allen, hoe het met de brandweer gesteld was en hopen straks te toonen, dat we thans ook op dit gebied beter klaar zijn dan ooit te voren. De gehele waterleiding, toren, motoren, opstallen, filters, machines, loonkosten, bliksemafleider, wegaanleg etc. kostte in totaal f 62.809,-. De burgemeester had een speci aal woord van dank aan jonkheer Six voor het gratis afstaan van de grond 56 Geestgronden, 6 (1999), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 26