verdere verloop van de oorlog zou het gezin steeds in spanning leven, aan gezien zoon Lou de gehele oorlog in actieve dienst was bij de Koninklijke Marine, en zoon Jan op 1 juni 1943 als dwangarbeider was vertrokken naar Ulm in Zuid-Duitsland. Afb. 7: Een dankbetuiging die december 1940 in het Noord-Hollandsch Dagblad verscheen (uit archief Jos Hof) Hiermede betuigen wij onzen, dank aan allen en yi 'i bijzonder j, aan den Zeer Eerw. Heer Pastoor c'e Boer, den Edelachtbaren Heer 1 Burgemeester G. Bos er. Dr. Moor.s voor de spontane deelneming1 met het voor ons droevige bericht Via het Roode Kruis, dat in dienst r van het Vaderland gesneuveld is onze Z#on, Broeder en Verloofde f CORNELIS VAN DER VEER, Matr. 2e kl. der K. N. Marine, in den leeftijd van 22 jaar. .Uit aller naam, C. v. d. VEER, Heerénweg, -Egmond»-a. d. Hoef. Op dinsdag 3 december werd in de rooms-katholieke parochiekerk te Egmond aan den Hoef een plechtige 'Requiemmis' opgedragen. Het gezin Van der Veer werd, zo blijkt ook uit een dankbetuiging in de krant, moreel gesteund door vele dorpsgenoten onder wie enkele notabelen (afb. 7). Niet lang daarna (dus nog tijdens de oorlog, onder het oog van de bezetter!) werd voor de parochiekerk op de Hoef een monument opgericht met de navolgende tekst: WIJ EREN EN GEDENKEN COR VAN DER VEER, MATROOS DER TWEEDE KLASSE. GEVALLEN VOOR HET VADER LAND IN HET JAAR 1940. De tekst zou na de bevrijding worden gewij zigd. Toen werden namen van andere dorpsgenoten, die door oorlogsom standigheden het leven lieten, toegevoegd (zie afb. 8). In het voorjaar van 1946 ontving de familie Van der Veer een brief van koningin Wilhelmina, waarin zij haar deelneming betuigt (afb. 9). Zij zal een jaar later, te Rotterdam, het monument onthullen voor de gevallenen bij de Onderzeedienst. Dit monument bestaat uit metselwerk, waarop is aange bracht een aantal zwarte schilden, die alle voorzien zijn van de namen van hen. die het leven lieten bij de Onderzeedienst. Dit monument is jaren later overgebracht naar Den Helder, waar het is opgesteld voor het Onderzee- dienstcomplex op steiger 19 (afb. 11). Geestgronden, 6 1999), nr. 2/3 45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 1999 | | pagina 15