26 1/Verklaring dd. 16- Juli 1587 van Jan Jansz.van Ochie* en Jacob Mineersz., burger tot Amsterdam, ten verzoeke van Jan Jansz. Karei? dat volgens besluit van de Generale Staten in Friesland zij 12 gulden licentie op een vat rode boter op Bremen en 9 gulden op een vat witte boter moeten betalen. In Amsterdam vraagt men teveel. Inventarisnummer ONA 6, folio 54v en 55 voor notaris Ellert de Veer. 2/ Vrachtcontract dd. 20 Juni 1616 van bevrachter Louis de Geer namens Willem Gillessen, via schipper Adriaen Corne- lisz. de Vos, van Tooch, met schip De Vos van 80 last.. Route van Amsterdam met koopmanschappen naar Nieucoppen in Zweden, lossen en herladen met koopmanschappen, eventueel ookteTullie???. of Noorwegen en terug naar Am sterdam, voor f. 630,=. Ligdagen 6 weken in Zweden. Inv. nr. 198/ 168 voor notaris Jan Fr. Bruijningh. 3/ Idem dd. 10-3-1618 voorThijmen Jacobse Flinloopen, 4/ Idem dd. 6 Sept. 1618 voor Rijckert Gerrits. Ter Horst, 5/ Idem 22-6-1619 voor Christiaen Welshuijsen, 6/ Idem 28-4-1620 voor Louis de Geer, namens Willem Gillessen Verklaring dd. 7 oktober 1633 van Sipke Liewes, van Ter schelling, hoogbootsman, Cornelis Jansz., van 't Ooch, 48 jaar, kok, en Cornelis Roelofs, van Stockholm, 28 jaar, ten verzoeke van schipper Cornelis Isbrantsz., poorter alhier. Ze hebben op diens schip van Amsterdam naar Archangel gevaren. Einde augustus, bij het uitzeilen uit het gat van Ar changel, zijn ze vastgeraakt, ze hebben toen goederen ge lost en moesten het anker van 60 pond en 50 vaden touw kerven. Ze kregen hulp van een oorlogsschip en van koop vaardijschepen die uitvoeren. De schipper heeft hen be taald. Inv. nr. 694B/ omslag 57 voor notaris Jan Warnaertsz. Vanaf 1 januari zijn ze gratis te downloaden, het is een in gewikkelde zaak, en de oudste vond ik er nog niet. Eén akte kreeg ik wel goed op het scherm en uitgeprint, daar begin ik maar mee: Het grootste stadsarchief van de wereld is te bewon deren in het prachtige oude bankgebouw aan Vijzel straat 37, hoek Herengracht te Amsterdam. Daar is pas geleden een begin gemaakt met de digitalisering van het écht Oude Notarieel archief. Als u niet meer zo piepjong bent, en dit niet kunt afwachten, dan is er één snelle mogelijkheid om er nu al een blik in te werpen: bekijk de 'ouderwetse' getypte kaartjes met de reges ten [eenregelige samenvattingen van de inhoud van een oorkonde - red.] van een deel dat een halve eeuw geleden, onder leiding van archivaris Simon Hart, is ge maakt. Die vindt u via www.stadsarchiefamsterdam.nl, dan op Inventarissen drukken en Hart invullen. Dan is de tweede vondst Nr. 40523, en daar staan de nummers van de dozen met de regesten, geordend naar familie namen, land- en plaatsnamen en zaaknamen. Ik keek naar Callantsoog en noteerde de oudste aktes uit de 16e en 17e eeuw, die meestal via notaris Jan Fr. Bruijningh liepen. Stadsarchief Amsterdam

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 8