Kerkenveiling brengt 16.500 op "Een knul op een motor" Duitstalige dienst voor toeristen KERKDIENSTEN op: 'Wees lief voor oom agent, hij heeft ook een schoon zoon'. Je moet weten: Niek Smit was getrouwd met de doch ter van politie Kooij."Ze lacht breeduit: "Ja, dat vonden we vreselijk leuk." Ten bate van de Stichting Dorpshuis wordt een veiling ge houden. Corry Kloosterboer neemt de organisatie op zich. Met succes. "Er werd een heleboel geld opgehaald. En toen kort daarna actie moest worden gevoerd om de kerk te res taureren - dringend nodig, maar de kerk had geen geld -, kwam al gauw de vraag of daarvoor ook zoiets georgani seerd kon worden. 'Geef me maar een paar namen,'zei ik. En daarmee ben ik aan de slag gegaan. Er komt veel bij kij ken, hoor. ledereen met een zomerhuis schreef ik aan. Die mensen stuurden dan wat geld, of schonken een materiële bijdrage." Er wordt veilingruimte geregeld en een veilingmeester."Dat werd Jan Noot, die werkte bij een Helderse notaris. Zo'n veiling begint meestal met iets leuks, iets goedkoops. Dat loopt geleidelijk op naar kostbaardere stukken." Corry Kloosterboer staat in haar activiteiten niet alleen."Eén naam wil ik in het bijzonder noemen: Jan Timmerman. Die heeft mij ontzettend veel geholpen!" De'kerkenveiling'vindt plaats op 7 november 1969. De op brengst is boven verwachting: 16.500. Tien jaar later volgt weereen veiling. Opbrengst dit keer: 14.782,15. In de aanloop naar kerst maken vrouwelijke vrijwilligers van de kerk speciaal opgemaakte, met fruit gevulde kerstbakjes. Zelf schrijft Corry daar een persoonlijke kerstgroet bij. Een heel karwei: alle zieken en bejaarden komen voor zo'n bakje in aanmerking. Zondagsschoolleerlingen bezorgen, onder begeleiding, de bakjes bij de dorpsbewoners thuis. leder jaar voert Corry met de zondagsschool een traditi oneel kerstverhaal op. Ze oefent met de kinderen begin december in de kerk; de première is enkele dagen voor kerst in Huys ten Oghe. De grote dag is aangebroken en het gezelschap bereidt zich voor in een zijvertrek van het kerkgebouw. "Er deden zo'n acht kinderen aan mee, onder wie twee meisjes van een jaar of twaalf die al zichtbaar aan het ontluiken waren. Terwijl zij zich omkleedden komt er een knul op een motor aan. Hij wil naar binnen, maar ik heb hem botweg tegengehouden: Ga weg!"Ze schiet in de lach. "Even later kwam Kees van Eek:'Wat heb jij gedaan? Dat was de dominee!'" Corry heeft overigens niet veel fiducie in de theateraspiraties van de leerlingen. "Na de voorstelling kre gen ze een boekje cadeau, dat wisten ze. Welnu, in septem ber begonnen ze, deden hun kerstoptreden, maar in januari zag je de meesten niet meer terug." Vader en zoon Kloosterboer tijdens de première van de kerstvoorstelling in Huys ten Oghe "In het begin van de jaren '60 was er op woensdag avond een zang- dienst. Die werd ge leid door Kees Deenikuit Fries land, een heel goede zanger in die tijd en vaak te horen op de NCRV-ra- dio." Voor toe risten wordt op zondagmorgen om negen uur een Duitstalige dienst gere geld; de predi kanten komen onder meer uit Düsseldorf. "Eén van hen gaf op woens dagavond een lezing over zijn verblijf in Israël, met tolk erbij. Hij wilde graag een keer bij ons op bezoek komen. Ik maakte toen een grapje: 'Alleen als u een keer het Wilhelmus zingt.' De dominee had negen kinderen; het was me een leuk gezin! Op vakantie in bungalowpark De Hasecamer nam ie er een stuk of vijf mee. Hij huurde dan ook twee huisjes." —0—0—0— HERV. GEMEENTE CALLANTSOOG in de „Kerk van Johannes, de Evangelist" Zondag 13 juli, 1958 8.30 uur v.m., Jeugddienst Ds. Terlaak Poot Onderwerp „Wat wil ik worden (Joh. 18, 37) 10 uur v.m., Ds. H. J. Trommel, van Julianadorp 7.30 uur, avond, Ds. Terlaak Poot Onderwerp „Een zoon der schande en zjjn erezaak". (Richt. 11, 35) —o—o—o— Pastorie Zeeweg 51 (Quamdiu") Aankondiging kerkdiensten in de Badbode van zomer '58

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 19