de Algemene Ledenvergadering op 21-04-2017 Verkort Verslag van Robbert Blom De volledige notulen kunt u opvragen bij de secretaris. 1Opening door de vicevoorzitter Dries Blokker opent de vergadering en heet namens het bestuur de aanwezige leden hartelijk welkom En in het bijzonder Jaap Zeeman die na de pauze ons zal informeren over de geschiedenis van molen De Hoop in 't Zand. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn voor de vergadering geen berichten ontvangen. 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering dd. 15 april 2016 De notulen worden door de vergadering onder dankzegging goedgekeurd. 4. Toelichting wijziging van formele aanduiding vicevoorzitter in voorzitter Dries Blokker geeft een toelichting over de redenen in het verleden waarom hij nog altijd formeel de vicevoorzitter is. Op voorstel van de overige leden van het bestuur wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om deze - min-of-meer - administratieve wijziging goed te keuren. Bij acclamatie (en applaus) gaat de vergadering hiermee akkoord. 5. Jaarverslag secretaris 2016 Robbert Blom begint met een beeld te schetsen van een doelmatigheid en harmonie in de zelfsturende samenwerkingsvorm van het bestuur. Mensen die elk op hun eigen terrein gepokt en gemazeld zijn en reeds in lange staat van betrokkenheid een functionele bijdrage tonen. Hij geeft ter verduidelijking nog drie succesvol verlopen 'handen uit de mouwen'-projecten. Bob den Held vraagt om zoveel mogelijk in de verslagen (zoals bijvoorbeeld bij het aanlicht- project) de namen te vermelden van de personen die een bijdrage leveren. Verder spreekt hij zijn zorg uit over de lichte terugloop van het aantal leden. Het bestuur zegt toe, dit deel van de bijdrage van Bob den Held te agenderen. 6. Financieel verslag 2016 Penningmeester Willem van der Ham heeft een fotokopie van de diverse rekeningen aan de leden uitgereikt. Ondanks dat de rente blijft teruglopen en bijvoorbeeld hogere portokosten etc. zijn de exploitatiekosten goed in evenwicht gehouden. Mede door de lagere drukkosten van de Clock bij Drukkerij Rowa. 7. Verslag Kascontrolecommissie De kascontrole werd dit jaar uitgevoerd door Annie Raap en Jan Vos. Namens de commissie geeft Annie Raap aan dat de boeken keurig verzorgd zijn bijgehouden en dat de bijbehorende stukken in overeenstemming zijn met de cijfers en alle juist zijn bevonden. Stelt voor aan de vergadering om het beleid van de penningmeester goed te keuren. De ALV verleent dan ook decharge aan penningmeester en bestuur. Commissielid Jan Vos treedt af en zal worden opgevolgd door Piet Beun. 8. Verslag Callinger Erfgoed Co de Bakker doet verslag over de zeer succesvolle renovatie van het vakantiehuisje. Deze is door de plaatselijke ambachtelijke ondernemers - zonder in rekening brengen van hun arbeidstijd - zeer fraai gelukt. De renovatie heeft geresulteerd in een heel goede verhuur. Op deze manier is een groot deel van de inkomsten van de boerderij weer voor jaren gewaarborgd. Daarnaast worden ook vele vrijwilligers genoemd die de exploitatie van Tante Jaantje verzorgen. De in de Omroeper geplaatste oproep van Guus Zeeman voor het bijhouden van het tuintje van Tante Jaantje heeft een 3-tal positieve reacties opgeleverd (1 man 2 vrouwen). Spontaan meldt Piet Beun zich staande de vergadering aan en wordt op de reservelijst gezet.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 14