Lock, w\n C0dlens-oo£he IK. (Ut KAUKMttT: jaar*y24-mmmer2 JUni2009 Ver^4Kperjaar Een uitgave van de historische vereniging Caüantsoog Opgericht: 19 november 1985 22 Hoko - ofwel Klein V&D - sluit de deuren Enno en Mieke Holema in gesprek met Lammie de Ruiter 25 In memoriam Jannie Provily-Rietvinlc De redactie herdenkt oud-redactielid: "Jannie wist het al lemaal!" 26 Aan de wandel door Callantsoog en omgeving Wat kostte dat vroeger? Dymph Molenaar zocht het uit, met steun van Jan Mooij 11 Opening HIP in bibliotheek Historische Vereniging gaat digitaal! 28 Vorming en ontwikkeling van de polder tot circa 1650 Diederik Aten duikt in een studie van dr. Henk Schoorl 30 Wie woonde waar? Vervolg op de huisnummerlijst uit 1949 31 De Tempel en Grietjes Hoeve, van binnen en van buiten Dierbare jeugdherinneringen van Hans Raap 35 Notulen Jaarvergadering 17 april 2009 Sara Planting doet verslag 36 Voetsporen in de tijd - deel 1 - Klaas Dymph Molenaar in Bergen op de koffie bij Klaas en Riet Borst 38 Afscheid Wim Lastdrager En een tweetal aanbevolen exposities 39 Gevleugeld verleden - deel 3 Dan van Lunsen vervolgt zijn historische reeks over het Zwanenwater. BIJ DE OMSLAG Inmiddels weten we wie de maker is van de foto van de strandopgang op de omslag. Dat was Henk Rotgans. Met dank aan mevrouw Rotgans, die ons er op atten deerde! -21.- BESTUUR Vice-voorzitter Dries Blokker 0224-582528 Secretaris Sara Planting-de Pagter 0224-582493 Penningmeester: Willem van der Ham 0224-581753 Lid Cor Spijker 0229-201575 0229-572104 Lid Co de Bakker 0224-581860 Lid Lammie de Ruiter-Wardenier 0224-581850 INTERNET www.historischeverenigingcallantsoog.nl e-mailinfo@historischeverenigingcallantsoog.nl redactie@historischeverenigingcallantsoog.nl penningmeester@historischeverenigingcallantsoog.nl secretariaat@historischeverenigingcallantsoog.nl REDACTIE Wim Lastdrager Lammie de Ruiter Klaas Schuurman REDACTIE-ADRES L. de Ruiter - Zeeweg 9 - 1759 GS Callantsoog tel. 0224-581850 De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te kor ten of niet te plaatsen. CORRESPONDENTIE Hist. Ver. Callantsoog Boerderij 'Tante Jaantje' Dorpsplein 33 -1759 GM Callantsoog tel. 0224-582228 of Secr. Sara Planting, Groenland 17 -1759 XA Callantsoog tel. 0224-582493 LIDMAATSCHAP voor 2009 16,00 per jaar. Lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelden bij de secretaris: Sara Planting Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor 1 december bij de secretaris te geschieden. CONTRIBUTIE of GIFTEN Rabobank 357445120 CALLINGER ERFGOED (museum) Secr. Ap Strampel, Duinroosweg 59 1759 HG Callantsoog, tel. 0224-582183 INTERNET www.museumcallantsoog.nl e-mail: secretariaat@tantejaantje.nl DRUK Drukkerij Steenman bv Oostwoud Enkhuizen COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redac tie en onder duidelijke bronvermelding. ISSN: 1566-3043 Muja Blokker Dymph Molenaar Co van Stee, illustrator

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2009 | | pagina 1