cxllens-ooghe Voorwoord jaargL a, de. Versc8 cm6t er200 4 ^S8rMr lOCK \Vn Een uitgave van de historische vereniging CaCfantsoog Opgericht: 19 november 1985 Het is bijna zover. Na een hete zomer, een record aller tijden, en een klein voorproelje van de komen de wintertijd kunnen we het jaar 2003 weer bijna voor gezien houden. Qua vreemdelingenverkeer mogen we spreken van een uitstekend toeristenseizoen. Strandplezier bij uitstek, maar het warme weer leek nu niet bepaald uit te nodigen tot een bezoek aan onze museumboer derij 'Tante Jaantje', hoewel 2003 wel tot het jaar van de boerderij werd bestempeld. Toch noteerden we een toename van een honderdtal bezoekers ten opzichte van 2002, nl. 1458. Helaas kunnen we dat niet zeggen van het ledental van onze vereniging; wel blijft dit stabiel, zo rond de 525 leden. Beroering en verontwaardiging ontstond er, toen de gemeente drastische bezuinigingsplannen het ho ren: geen subsidie meer voor de VW en de biblio theek. De laatste voorziet in een enorme behoefte voor de eigen inwoners, maar ook veel gasten maken gebruik van deze voorziening, welke door enthou siaste vrijwilligers wordt gerund. De gemeente heeft tegen het heuveltje bij het monu ment 'De Visserman' zgn. Eco-bolletjes geplant, naar verluidt met een figuur erin. Wij zijn benieuwd hoe dat er in het voorjaar uit zal zien. Deze keer het voorwoord in 'de Clock' van een ander redactielid. De voorzitter van ons team, Wim Last drager, heeft enkele keren verstek moeten laten gaan in verband met ziekte van echtgenote Corrie. Op het moment dat we dit schrijven gaat het gelukkig weer beter met haar. Momenteel is de familie aan het ver huizen naar een aanleunwoning. Wij wensen hen daarin nog een lang prettig verblijf. BESTUUR Voorzitter Vice-voorzitter Secretaresse Penningmeester Lid Lid Lid Lid Wim Lastdrager 0224-582190 020-6416897 Cor Spijker 0224-581823 Sara Planting-de Pagter 0224-582493 Suze Vriesman-Baars 0224-582103 Jannie Provily-Rietvinlt 0224-581501 Wim Zeeman 0224-582790 Dries Blokker 0224-582528 Jan Koelemeij 0224-581623 REDACTIE Wim Lastdrager Jannie Provily Muja Blokker Herman Bloem Lammie de Ruiter Co van Stee, illustrator REDACTIE-ADRES L. de Ruiter - Zeeweg 9 -1759 GS Callantsoog tel. 0224-581850 - e-mail: jan.lammie@wxs.nl DRUK Steenman bv in Oostwoud COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artike len is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP VOOR 2003 16,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelden bijWim Zeeman, Jewelplein 8, 1759 HB Callantsoog, tel. 0224-582790. Betaling na ontvangst acceptgirokaart. Opzeg gingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor 1 december bij bovengenoemd adres te geschieden. CORRESPONDENTIE HIST. VER. CALLANTSOOG Boerderij 'Tante Jaantje' Dorpsplein 33, 1759 GM Callantsoog tel. 0224-582228 of Secr. Sara Planting, Groenland 17, 1759 XA Callantsoog, tel. 0224-582493. CALLINGER ERFGOED Secr. Guus Zeeman, Previnaireweg 2, 1759 GX Callantsoog, tel. 0224-581457. Verhuizing melden aan Rien Filemieg, administratiekantoor Fi-ak, Wittepaal 245J, 1742 LB Schagen, tel. 0224-217717. CONTRIBUTIE OF GIFTEN Postbank 5173596 of Rabobank 3574.45120. INTERNET www.callantsoog.net/Museum e-mail: tantejaantje@freeler.nl ISSN: 1566-3043 *918. nii?nTnet 9'it 4. o Herman Bloem - 61. -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2003 | | pagina 1