c^liens-oophe lOCk mn Voorwoord a, Ju^200j numrne "jaar 'Een uitgave van de historische vereniging Cahantsoog Opgericht: 19 november 1985 Indrukwekkend was op 4 mei de stille tocht naar het monument voor de oorlogsslachtoffers naast de kerk. De belangstelling was groter dan ooit. Honderden per sonen liepen mee! Namens onze vereniging legden Suze en Wim bloe men. De begraafplaats zag er mede door de vele bloe men (Bedankt Klaas Wittebol) keurig uit. Het muziek korps omlijstte met toepasselijke muziek het geheel. Het dak op onze duinstolp 'Tante Jaantje' is geheel gerenoveerd. Hij is weer een plaatje. Geen wonder dat velen er een foto van namen. Het boekje 'Van Callinge tot Callantsoog' is door de familie Van der Velde in het Duits vertaald. Het komt in juni in de verkoop. De excursie naar Texel was een groot succes. Waar gaan we volgend jaar heen? In de 'Museum Boerderij Tante Jaantje' is de werkgroep van de Historische Vereniging druk bezig een tentoon stelling te organiseren over 'Honderd jaar toerisme in Callantsoog en vijfentachtig jaar V.V.V.' Tenslotte wens ik u een gezellige en goede zomer toe. Een unieke kijk op een eeuw Callantsoog en Groote Keeten25,50 Van Callinge tot Callantsoog4,25 BESTUUR Voorzitter Vice-voorzitter Secretaresse Penningmeester Lid Lid Lid Lid Lid Wim Lastdrager 0224-582190 020-6416897 Cor Spijker 0224-581823 Sara Planting-de Pagter 0224-582493 Suze Vriesman-Baars 0224-582103 jannie Provily-Rietvink 0224-581501 Wim Zeeman 0224-582790 Jannelce Verburg-Bakker 0224-581997 Dries Blokker 0224-582528 Jan Koelemeij 0224-581623 REDACTIE Wim Lastdrager Jannie Provily Muja Blokker Herman Bloem Lammie de Ruiter Co van Stee, illustrator REDACTIE-ADRES L. de Ruiter - Zeeweg 9 -1759 GS Callantsoog tel. 0224-581850 - e-mail: jan.lammie@wxs.nl DRUK Steenman bv in Oostwoud COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artike len is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP VOOR 2003 16,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelden bij: Wim Zeeman, Jewelplein 8, 1759 HB Callantsoog, tel. 0224-582790. Betaling na ontvangst acceptgirokaart. Opzeg gingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor i december bij bovengenoemd adres te geschieden. CORRESPONDENTIE HIST. VER. CALLANTSOOG Boerderij 'Tante Jaantje' Dorpsplein 33,1759 GM Callantsoog tel. 0224-582228 of Secr. Sara Planting, Groenland 17, 1759XA Callantsoog, tel. 0224-582493. CALLINGER ERFGOED Secr. Guus Zeeman, Previnaireweg 2, 1759 GX Callantsoog, tel. 0224-581457. Verhuizing melden aan Rien Filemieg, administratiekantoor Fi-ak, Wittepaal 245 1742 LB Schagen, tel. 0224-217717. CONTRIBUTIE OF GIFTEN Postbank 5173596 of Rabobank 3574.45120. INTERNET www.callantsoog.net/Museum e-mail: tantejaantje@freeler.nl ISSN: 1566-3043 Jaa^Jl verscfa 'r2 'ljnt4f Xpe> Wim Lastdrager Foto's van het oude Callantsoog en 100 foto's in kleur van het huidige Callantsoog. Een beknopte geschiedenis De boeken zijn te koop bij de V.V.V. en in de Museum boerderij 'Tante Jaantje' tijdens de openingsuren. -21.-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2003 | | pagina 1