5e cAllens-ooghe lOCK. vm Voorwoord, Een uitgave van de historische vereniging CaCCantsoog Opgericht: 19 novemSer 1985 Na een beetje winter, komt het voorjaar er weer aan. Callantsoog gaat zich opmaken om honderden gasten te ontvangen. Want ons dorp blijft een badplaats. De grote vraag is: wat gaat er met de duinen en het strand gebeuren. Iedereen, ook de hogere instanties zijn het eens, dat er iets ondernomen moet worden. De duinenrij voor het dorp is te smal. Maar wat moet er gebeuren? Voorwaarts tegen de zee verdedigen of ach terwaarts? Of beiden? 15 November 2003 is het 10 jaar geleden dat de stich ting Callinger Erfgoed de boerderij aan het Dorpsplein 33 van de fam. de Wit kocht. Er is in die tien jaar heel wat in dat stolpje gebeurd. Uiteraard zullen we in de komende herfst aan deze aankoop aandacht besteden. Op vrijdag 4 april 2003 is onze jaarlijkse ledenvergade ring. Na de pauze is er een heel aantrekkelijk program ma. Ilc hoop vele leden dan te ontmoeten. Wim Lastdrager Het reisje naar Texel op zaterdag 26 april 2003 gaat door. Er zijn al 45 inschrijvingen. Men kan zich nog wel aanmelden, maar komt dan op een wachtlijst. Alle deelnemers krijgen nog apart bericht. Bij an nulering voor 1 april is de terugbetaling 50%. Daar na is er geen terugbetaling meer mogelijk. BIJ HET VOORBLAD BESTUUR Voorzitter Wim Lastdrager 0224-582190 020-6416897 Vice-voorzitter Cor Spijker 0224-581823 Secretaresse Sara Planting-de Pagter 0224-582493 Penningmeester Suze Vriesman-Baars 0224-582103 Lid Jannie Provily-Rietvink 0224-581501 Lid Wim Zeeman 0224-582790 Lid Jannelce Verburg-Bakker 0224-581997 Lid Dries Blokker 0224-582528 Lid Jan Koelemeij 0224-581623 REDACTIE Wim Lastdrager Herman Bloem Jannie Provily Lammie de Ruiter Muja Blokker Co van Stee, illustrator REDACTIE-ADRES Jannie Provily, Dorpsweg 30 1759 GH Callantsoog, tel. 0224-581501 DRUK Steenman bv in Oostwoud COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artike len is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP VOOR 2003 16,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelden bijWirn Zeeman, Jewelplein 8, 1759 HB Callantsoog, tel. 0224-582790. Betaling na ontvangst acceptgirokaart. Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor 1 december bij bovengenoemd adres te geschieden. CORRESPONDENTIE HIST. VER. CALLANTSOOG Boerderij 'Tante Jaantje' Dorpsplein 33,1759 GM Callantsoog tel. 0224-582228 of Secr. Sara Planting, Groenland 17,1759 XA Callantsoog, tel. 0224-582493. CALLINGER ERFGOED Secr. Guus Zeeman, Previnaireweg 2, 1759 GX Callantsoog, tel. 0224-581457. Verhuizing melden aan Rien Filemieg, administratiekantoor Fi-alc, Wittepaal 245J, 1742 LB Schagen, tel. 0224-217717. CONTRIBUTIE OF GIFTEN Postbank 5173596 of Rabobank 3574.45120. INTERNET www.callantsoog.net/Museum e-mail: tantejaantje@freeler.nl ISSN: 1566-3043 Rechtsboven: een stukje van de Westerweg. foto: Theo Kok In het midden: de nieuwe uitkijkpost die in de plaats is gekomen van de post op de Seinpostduin - augustus 2002. foto: Maarten Bakker Onder: Zonsopgang bij onze weidemolen. fotoWim Zeeman

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2003 | | pagina 1