cfcllens-ooghe JAJCJv mn Een uitgave van de historische vereniging Caffantsoog Opgericht: 19 november 1985 OORD EXCURSIE 2003 BESTUUR Voorzitter Vice-voorzitter Secretaresse Penningmeester Lid Lid Lid Lid Lid Wim Lastdrager 0224-582190 020-6416897 Cor Spijker 0224-581823 Sara Planting-de Pagter 0224-582493 Suze Vriesman-Baars 0224-582103 Jannie Provily-Rietvink 0224-581501 Wim Zeeman 0224-582790 Janneke Verburg-Bakker 0224-581997 Dries Blokker 0224-582528 Jan Koelemeij 0224-581623 REDACTIE Wim Lastdrager Jannie Provily Muja Blokker Herman Bloem Lammie de Ruiter Co van Stee, illustrator REDACTIE-ADRES Jannie Provily, Dorpsweg 30 1759 GH Callantsoog, tel. 0224-581501 DRUK Steenman bv in Oostwoud COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artike len is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP VOOR 2002 16,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelden bij: Wim Zeeman, Jewelplein 8, 1759 HB Callantsoog, tel. 0224-582790. Betaling na ontvangst acceptgirokaart. Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor 1 december bij bovengenoemd adres te geschieden. CORRESPONDENTIE HIST. VER. CALLANTSOOG Boerderij 'Tante Jaantje' Dorpsplein 33, 1759 GM Callantsoog tel. 0224-582228 of Secr. Sara Planting, Groenland 17,1759 XA Callantsoog, tel. 0224-582493. CALLINGER ERFGOED Secr. Guus Zeeman, Previnaireweg 2, 1759 GX Callantsoog, tel. 0224-581457. Verhuizing melden aan Rien Filemieg, administratiekantoor Fi-ak, Wittepaal 245J, 1742 LB Schagen, tel. 0224-217717. CONTRIBUTIE OF GIFTEN Postbank 5173596 of Rabobank 3574.45120. INTERNET www.callantsoog.net/Museum e-rnail: tantej aantj e@freeler.nl ISSN: 1566-3043 7a, det 'i nurnrne, 'r 4 Het jaar 2002 is al bijna verleden tijd. Zo'n jaar gaat niet gewoon voorbijhet flitst voorbij. Het was het jaar van de euro. Aan die munt begint men langzamerhand te wennen. Wat niet went is, dat alles een beetje duurder is geworden. Toch wil bet bestuur de contributie niet verhogen. We hopen namelijk door reclame te maken nog een paar nieu we leden erbij te krijgen. In januari 2003 willen we aan niet- leden een kennismakingsboekje doen toekomen. Daarin komt te staan wat onze vereniging doet en gedaan heeft. Ook worden er een paar artikelen uit 'De Cloclc' in afge drukt. Helpt u mee om propaganda te maken? Het bestuur heeft plannen. De uitvoering ervan kost echter veel euro's. Callantsoog bofte op zondag 27 oktober 2002. Toen de storm (het KNMI had het over een orkaan) op zijn hoogtepunt was werd het juist laag water. Daardoor bleef de afkalving van de enige duinrichel voor het dorp beperkt. Onze VOC-avond werd, wat de spreker betreft een succes. Geweldig, wat kon die Karei de Jong boeiend vertellen. We hebben genoten van een stuk interessante geschiedenis. Helaas was de opkomst van de leden gering. Volgende bijeenkomst vrijdag 4 april 2003. Wim Lastdrager Gezien het succes van de voorjaarsexcursie verleden jaar wil het bestuur proberen ook dit jaar op zaterdag 26 april een excursie te organiseren. Cor Spijker heeft de organisatie op zich genomen. Dus dat belooft iets goeds. Hij stelt voor naar Texel te gaan. Maar een beetje anders dan anders. Eind januari moeten we we ten hoeveel er mee gaan. Opgeven bij Cor Spijker, Fazantenweg 6, tel. 581823 of bij Sara Planting, Groenland 17, tel. 582493. In februari ontvangt u een acceptgirokaart. We denken dat het reisje 32 zal kosten. - 61. -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2002 | | pagina 1