'lork JLVCJv mn c^liens-oo^he VOORWOORD nqx - Een uitgave van de historische vereniging CaCCantsoog Opgericht: 19 november 1985 BESTUUR Voorzitter Vice-voorzitter Secretaresse Penningmeester Lid Lid Lid Lid Lid Wim Lastdrager 0224-582190 020-6416897 Cor Spijker 0224-581823 Sara Planting-de Pagter 0224-582493 Suze Vriesman-Baars 0224-582103 Jannie Provily-Rietvink 0224-581501 Wim Zeeman 0224-582790 Jannelce Verburg-Bakker 0224-581997 Dries Blokker 0224-582528 Jan Koelemeij 0224-581623 REDACTIE Wim Lastdrager Jannie Provily Muja Blokker Herman Bloem Lammie de Ruiter Co van Stee, illustrator REDACTIE-ADRES Jannie Provily, Dorpsweg 30 1759 GH Callantsoog, tel. 0224-581501 DRUK Steenman bv in Oostwoud COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artike len is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP VOOR 2002 16,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelden bij: Wim Zeeman, Jewelplein 8, 1759 HB Callantsoog, tel. 0224-582790. Betaling na ontvangst acceptgirokaart. Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor 1 december bij bovengenoemd adres te geschieden. CORRESPONDENTIE HIST. VER. CALLANTSOOG Boerderij 'Tante Jaantje' Dorpsplein 33,1759 GM Callantsoog tel. 0224-582228 of Secr. Sara Planting, Groenland 17, 1759 XA Callantsoog, tel. 0224-582493. CALLINGER ERFGOED Secr. Guus Zeeman, Previnaireweg 2, 1759 GX Callantsoog, tel. 0224-581457. Verhuizing melden aan Rien Filemieg, administratiekantoor Fi-ak, Wittepaal 245 1742 LB Schagen, tel. 0224-217717. CONTRIBUTIE OF GIFTEN Postbank 5173596 of Rabobank 3574.45120. INTERNET www.callantsoog.net/Museum e-mailtantej aantj e@freeler.nl ISSN: 1566-3043 jaargL Ta. Septem6 nUmTTler3 Het is alweer september. De zomer is omgevlogen. Hij bracht veel regen en weinig echte stranddagen* Toch is het in ons dorp druk geweest. Op het Dorpsplein was het verschillende keren ouderwets gezellig. Vooral het Country-weelcend trok honderden deelnemers en kijkers. Ook 'Alles onder stoom' was de moeite waard. Het bestuur is benaderd om zich uit te spreken over de Bos- lcerpolder. Moet hij volgebouwd worden met recreatiewonin gen of niet? Van het gemeentebestuur ontvingen we twee brieven. (Zie elders in dit nummer). Bij het beeld 'De Visserman' komt een steen met tekst ter vervanging van het onleesbaar geworden plaatje. Op 1 november komt de heer C. de Jong uit Hoorn over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) praten. Die Com pagnie was in de zeventiende en achttiende eeuw de groot ste handels- en scheepvaartonderneming ter wereld. Dat kan interessant worden. In de museumboerderij 'Tante Jaantje' was een tentoonstel ling over de K.N.S.M. Vooral de Simon Bolivar in het klein en het wastafeltje uit een luxe hut trokken veel belangstelling. Een gedeelte van de oostmuur van de boerderij werd afge broken en door Maarten Bakker en Eddy Vos weer opge bouwd. Het verrotte deel van het kozijn bij de dorsdeuren werd vervangen. Ook de achterdeur met kozijnen werd ver nieuwd. Zo blijft er altijd werk en behoeven bestuurleden en vrijwilligers zich nooit te vervelen. Tot vrijdag 1 november 2002 in het Dorpshuis. Wim Lastdrager Nu ik 'de Clock' voor de drukkerij klaarmaak (18-08-'02) is het bloed heet. 28° tot 30°. Dus toch nog een paar da gen strandweer! Van Callinge tot Callants oog. Dit boekje bevat een verzameling wetenswaar digheden over Callantsoog, Groote Keeten enz. Het is te koop in de mu seumboerderij 'TanteJaantje'. Voorleden drie euro. -41.-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2002 | | pagina 1