'Inrk cAliens-ooche VOORWOORD JW2002 'lJnt 4, 'r 'Een uitgave van de fiistoriscfe vereniging Calïanlsoog Opgericfit19 november 1985 Het is al weer volop zomer. De strandtenten zijn opge bouwd en de recreanten proberen zoveel mogelijk frisse zeelucht op te snuiven. De Algemene Ledenvergadering in april verliep gladjes. De lezing daarna over het Noord-Hollands Kanaal was de moeite waard. Jan Koelemeij kwam als negende lid in het bestuur. Het boekje 'Van Callinge tot Callantsoog' vol wetenswaar digheden over ons dorp is uit. In dit nummer van 'De Clock' vinden onze leden een bon, waarmee ze dit boekje tegen een aanzienlijke korting kunnen kopen. Er is een brief naar het gemeentebestuur gestuurd over plannen voor een eventuele herinrichting van het Dorps plein (De Buurt). De excursie op 20 april was een succes. Het terpenland schap rond Franeker hebben we, dankzij een Friese voor lichtster, goed leren kennen. Het was een interessante en heel gezellige zaterdag. De museumboerderij 'Tante Jaantje' is ook weer open. Op zolder kan men onder andere 'Het Licht', dat zoveel narig heid in de jaren 1940-1945 veroorzaakte, zien. Het schijnt een heel zeldzaam exemplaar te zijn. Het dak van de boer derij is vooral aan de noordkant aan vervanging toe. Mis schien kan dat in het najaar gebeuren. Ilc wens u allen een fijne zomer 2002 toe en tot ziens. Van bovengenoemd boek zijn tot 1 mei 2002 532 exemplaren verkocht. Voor mogelijkheden om het te kopen zie blz. 40. BESTUUR Voorzitter Vice-voorzitter Secretaresse Penningmeester Lid Lid Lid Lid Lid Wim Lastdrager 0224-582190 020-6416897 Cor Spijker 0224-581823 Sara Planting-de Pagter 0224-582493 Suze Vriesman-Baars 0224-582103 Jannie Provily-Rietvink 0224-581501 Wim Zeeman 0224-582790 Janneke Verburg-Baklter 0224-581997 Dries Blokker 0224-582528 Jan Koelemeij 0224-581623 REDACTIE Wim Lastdrager Jannie Provily Muja Blokker Herman Bloem Lammie de Ruiter Co van Stee, illustrator REDACTIE-ADRES Jannie Provily, Dorpsweg 30 1759 GH Callantsoog, tel. 0224-581501 DRUK Steenman bv in Oostwoud COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artike len is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP VOOR 2002 16,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelden bijWim Zeeman, Jewelplein 8, 1759 HB Callantsoog, tel. 0224-582790. Betaling na ontvangst acceptgirokaart. Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor 3 december bij bovengenoemd adres te geschieden. CORRESPONDENTIE HIST. VER. CALLANTSOOG Boerderij 'Tante Jaantje' Dorpsplein 33,1759 GM Callantsoog tel. 0224-582228 of Secr. Sara Planting, Groenland 17,1759 XA Callantsoog, tel. 0224-582493. CALLINGER ERFGOED Secr. Guus Zeeman, Previnaireweg 2, 1759 GX Callantsoog, tel. 0224-581457. Verhuizing melden aan Rien Filemieg, administratiekantoor Fi-alc, Wittepaal 245J, 1742 LB Schagen, tel. 0224-217717. CONTRIBUTIE OF GIFTEN Postbank 5173596 of Rabobank 3574.45120. INTERNET www.callantsoog.net/Museum e-mail: tantejaantje@freeler.nl ISSN: 1566-3043 Jaarffi verscfa num?ne, *2 Kpe, Wim Lastdrager Nevenstaande foto staat in het boek 'Een unieke kijk op een eeuw Callantsoog en Groote Keeten'. ±1931 - 'De Groote Villa' gezien vanuit het dorp. - 21. -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2002 | | pagina 1