de doct^van cadens-ooghe Een uitgave van de historische vereniging CaCCantsoog li- 4'\: perjaar Voorwoord Op de oproep voor een te vormen commissie graf monumenten in het vorige nummer hebben geluk kig een paar leden gereageerd. Op 1 december is deze werkgroep bij elkaar gekomen en van start ge gaan. Het gaat goed met de Clock, maar we kunnen er niet aan ontkomen de prijs van de losse nummers te verhogen. Het bestuur denkt aan een verhoging van f 5,00 naar f 6,00. Dan is dat m.i. meer in verhou ding met een volledig lidmaatschap. In januari 1995 ontvangt U de accept-giro voor het lidmaatschapsjaar 1995, het 10" verenigingsjaar U wordt verzocht deze vöör 15 februari 1995 te ge bruiken, anders moet Ko de Bakker weer alles af fietsen. In 1995 hebben we dus wat te vieren. Wie had er nu in 1985 gedacht, dat er zo'n grote vereniging zou ontstaan En dat we zo'n blad zouden hebben gehad; of dat er een prachtige molen gebouwd zou worden; laat staan dat we een boerderij zouden ver werven Ik moet zeggen dat het mijn stoutste verwachtingen overtreft. We zullen hier in het komende jaar onge twijfeld op terugkomen. Kerstmis 1994, een tijd waarin we vaak achter- om kijken hoe het was. Laten we dankbaar zijn dat we dit allemaal hebben, ik denk wel eens hoe zouden die mensen in Bosnië, Servië, Ruanda en Palestina over ons denken, als we ze zouden vertellen over onze moeite voor een weidemolen en een boerderij? Wat kunnen sommige zaken tegen andere achtergronden dan banaal worden Ik wens U een goede Kerst en een vrolijke jaarwisseling. 65 BESTUUR Voorzitter Adriaan Kuiler 02248-1598 Vice-voorzitter Jacob Vos 02248-1288 Secretaris: Cor Spijker 02248-1823 Penningmeester Co de Bakker 02248-1860 Lid Henk Kruisveld 02248-1328 Lid Wim Lastdrager 02248-2190 020-6416897 Lid Annie Vries-Jimmink 02230-41372 Lid Wim Zeeman 02248-1294 REDACTIE Wim Lastdrager Jacob Vos Jannie Provily Annie Smit-de Vries FOTOGRAFIE Cors van der Haar Fotoarchief Jacob Vos DRUK Steenman in Oostwoud TEKENINGEN Adri Smit Dick de Wilde KALLIGRAFIE Els Juffermans Hans Raap COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP voor 1994 27,50 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding bij: Wim Zeeman Dorpsweg 18 (tel. 02248-1294) Betaling na ontvangst acceptgirokaart. Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor 1 december bij bovengenoemd adres te geschieden. CORRESPONDENTIE Fazantenweg 6, 1759 GE Callantsoog CONTRIBUTIE of GIFTEN Postbank 5173596 of Rabobank 3574.45120 Girorek. Rabobank 205129 1 aargang 9 v^rscüijnt Adriaan Kuiler

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1994 | | pagina 1