de c(ocl<i van caden Een uitgave van de historische vereniging CalCantsoog BESTUUR Voorzitter Adriaan Kuiler 02248-1598 Vice-voorzitter Jacob Vos 02248-1288 Secretaris: Cor Spijker 02248-1823 Penningmeester Co de Bakker 02248-1860 Lid Henk Rruisveld 02248-1328 Lid Wim Lastdrager 02248-2190 020-6416897 Lid Wim Zeeman 02248-1294 REDACTIE Wim Lastdrager Jacob Vos FOTOGRAFIE Cors van der Haar DRUK Steenman in Oostwoud TEKENINGEN Adri Smit Dick de Wilde Hans Raap KALLIGRAFIE Els Juffermans COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP voor 1994 27,50 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding bij: Wim Zeeman Dorpsweg 18 (tel. 02248-1294) Betaling na ontvangst van een accept girokaart. Opzeggingen dienen in het lopende ver enigingsjaar voor 1 december bij boven genoemd adres te geschieden. CORRESPONDENTIE Fazantenweg 6, 1759 GE Callantsoog CONTRIBUTIE of GIFTEN Postbank 5173596 of Rabobank 3574.45120 Girorek. Rabobank 205129 lanrgang 9 maart 1994 Versc frijnt nuninier 1 4'X. perjaar Voorwoord Op het moment dat ik dit schrijf waait er een snij dende oostenwind, windkracht 8. Misschien is het geluk met ons en kunnen we bij laag water bij Groote Keeten aan het strand weer resten van de oude Callantsoger polderdijken zien Het werk in en om DE boerderij vordert gestaag, met name de vertimmering van het zomerhuisje. De weidemolen is klaar. Afgelopen zaterdag 12 januari werden de wieken geïnstalleerd. Hij staat er nu hèèèèèèl erg beeldbepalend mooi te wezen.... Op 23 april zal met medewerking van burge meester Gutker de opening plaatsvinden. Dan de jaarlijkse excursie van de Vereniging Deze zal plaats vinden op 11 juni en zal ons naar Alkmaar en de Broeker Veiling voeren. Alkmaar is mèèr dan die stad waar de victorie begon. En er werd niet alleen in kaas gehandeld. Op 30 maart hebben we onze jaarvergadering. De aftredende bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld, maar we komen nog een bestuurslid tekort U kunt zich beschikbaar stellen tot aan het begin van de vergadering. Tot ziens op 30 maart, Adriaan Kuiler 1 Ko Rellage en Dick van Scheijen zijn druk doen de hun video-beelden tot één mooi excursie-ver- slag samen te voegen en dat resultaat kunt u op deze avond zien.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1994 | | pagina 1