de cLock. van caD-ens -00911e- z Cen cutgax>e van de historische verentgmg Caltartfeoog BESTUUR Voorzitter Adriaan Kuiler 02248-1598 Vice-voorzitter Jacob Vos 02248-1288 Secretaris: Cor Spijker 02248-1823 Penningmeester Co de Bakker 02248-1860 Lid Henk Kruisveld 02248-1328 Lid Wim Lastdrager 02248-2190 020-6416897 Lid Wim Zeeman 02248-1294 REDACTIE Wim Lastdrager Jacob Vos FOTOGRAFIE Cors van der Haar DRUK Steenman in Oostwoud TEKENINGEN Adri Smit Dick de Wilde Hans Raap KALLIGRAFIE Els Juffermans COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP 25,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding bij: Wim Zeeman Dorpsweg 18 (tel. 02248-1294) Betaling na ontvangst van een accept girokaart. Opzeggingen dienen in het lopende ver enigingsjaar voor 1 december bij boven genoemd adres te geschieden. CORRESPONDENTIE Postbus 29 1759 ZG Callantsoog CONTRIBUTIE of GIFTEN Postbank 5173596 of Rabobank 3574.45120 Girorek. Rabobank 205129 WKS,-h.jMC4vpeR JAAR °o/i^oc KÓ Dit keer een voorwoord van de redactie. Helaas want we vinden het erg jammer dat Adriaan Kuiler, onze voorzitter, door zijn ziekte dit voorwoord niet kan schrijven. We wensen hem van deze plaats af een spoedig herstel toe. De redactie heeft het nog altijd druk. Er is ook deze keer heel wat kopie blijven liggen. Laten de schrijvers zich echter niet ongerust maken, want hun artikelen zijn de moeite waard om te publiceren. Ze komen beslist een keer in 'de Clock'. Ondertussen werkt Jacob Vos aan de geschiede nis van Callantsoog tussen 1920 en 1940, doet hij onderzoek naar de familie Brouwer-Meyer en probeert hij alles over de 'Grote Villa' te weten te komen. Ook is het verhaal over 'Dammen en werk spoor' van Leo Bromlewe klaar. Gelukkig hebben een paar personen zich aange meld om de redactie bij te staan. Janny Provily werkt momenteel opgenomen gesprekken met Callantsogers en oud-Callantso- gers uit. Jan Prins (uit Bergen) heeft toegezegd één keer per maand naar ons toe te komen om ons van advies te dienen. Jan Mooy Pzn. zal de rubriek 'Gisteren is ook een beetje geschiedenis' helpen verzorgen. Hulp hebben we altijd van de heer Rozema uit Enschede en Pieter Spijker. Zij zorgden ervoor dat stukken tekst op floppy's kwamen te staan. Er is ook een bespreking met de drukker van ons blad, de heer Steenman uit Oostwoud, geweest. Die zou graag zien dat 'de Clock' zo spoedig mogelijk helemaal op floppy's wordt aangeleverd. Hij garandeert dan dat ons blad nog beter zal worden. Jacob Vos Wim Lastdrager 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1993 | | pagina 1