Het boek bevat 17 hoofdstukken waarin onder andere j- Kouonina van het veen door de eeuwen heen. In dat laatste hoofdstuk lezen we: I 3 tZJl Het boek Archeo-logicais door de Historische Vereniging Callantsoog aangekocht en kan via de Dorpsbibliotheek geleend worden. Het is te vinden onder nummer: n h o 1 - 938 - died. Wim Lastdrager Geschreven door: Frand Diederik Uitgegeven door: Pirola. te Schoorl Uitgifte datum: oktober 1989 - de oorspronkelijke dikte van het veen. besproken wordt: - de oorspronkelijke dikte van de bewoning van het veen door - de ontginning van het veen. - het klooster te Egmond. -• de oorlog tegen de Westfriezen. - landverlies. - de oer-parochie Callinge. Van de oude situatie in Callinge zelf is vrijwel niets bewaard gebleven;147 mogelijk dat de "Mieneweg" nog herinnert aan de grens tussen twee buurschappen. Ook de naam "Abbestede" zou een aanwijzing kunnen zijn voor het oude bezit van het Egmondse klooster in Callinge. Het oude dorp is samen met kilometers land in zee verdwenen. Het is zelfs lange tijd een soort schiereiland geweest en dankt daaraan de huidige naam Callantsoog ('oog' eiland). De kerk, die minstens drie maal werd herbouwd, was gewijd aan Johannes de Doper en hoort tot de rij kerken langs de kust die tussen 719 en 723 door Willibrord en de zijnen werden gesticht. De naam van de kerk komt, voor zover bekend, maar één keer voor, en wel in een akte die op 8 april 1505 werd opgesteld. De akte betreft de aanstelling van Antonis Antonisz tot pastoor van "alsulcken kerck.dair sunte Johan Baptista patroen aff is, in derzelver plaetsen van 't Hoige geleghen...".,48 Rekonstruktie van het landschap rond 1000 na Christus. Legenda: 1: begrenzing van de "oer-parochies" 2: begrenzing van de "bannen" (gemeenten) 3: "oer-parochie-kerk" 4: parochiekerk (hieronder bevindt zich een aantal dat ongetwijfeld later dan 1000 is gesticht 5: nederzettingsterrein van vóór 1000. J2 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1990 | | pagina 19