De strijd en o/e vredesvoorwaarden in het Westen. 32 Vlzp vzAorUwaaAcbigd wanzn wz ovzh dz Inval van dz VuuXszu In 8zlgiz In dz zzjistz dagzn van augustus 1914. Optrekken vocn de Duitsche Legers in 1914 Po. ositie der Duitschers m hei begin van September 1914 '10ic-front. ront m 1$17. P oofdrichting van het W'estelük"'-front Verkorting van. het Duitschefro Duitsche aanvatten in 1S/6. Door Duits chland a/gestaan ge-bied. Jïet Satxrgebicd. HtHXE Ot durende 5jaar benei gebied (Ontruimd in 1926) EHKS 10 luUAuJ 1S Nb/euiUy T - Triocnon b'.Q. S'tlerrruxm V Versc.li.les 9 Sèvres De Duitsche De Duitsche aanval in het Westen gelukte eerst volkomen. Door hun "westiront*1 overmacht aan troepen en aan zwaar geschut (42 cMwisten zij zich in korten tijd een weg door België en Noord-Frankrijk te banen, wat met allerlei verwoestingen en gruwelen gepaard ging. In het begin van September, dus een maand na het uitbreken van den oorloe. stonden de Duitschers op enkele uren afstand van Parijs. Zij hoopten de Fransch-Engelsche legers aan de Westzijde te kunnen omvatten, naar het Oosten te dringen en dan te vernietigen, doch de wilskracht siag aan de van de Fransche troepen en de bekwaamheid van den Franschen SeptTm °PPer"beveIhebber Joffre en van den gouverneur van Parijs Galliéni deden dit plan mislukken. Op bevel van Joffre staakten zijn soldaten den terugtocht en gingen plotseling over tot een algemeen offensief, terwijl Galliéni een ijlings in Parijs gevormd leger een heftigen flank- aanval op den westelijken Duitschen vleugel liet doen, tengevolge waarvan de Duitschers van de Marne tot aan de Aisne moesten terug trekken. Deze slag aan de Marne besliste in zekeren zin den Wereld oorlog: het Duitsche1 plan om een snelle overwinning in het Westen te behalen, was mislukt, en daardoor kregen de tegenstanders, vooral Rusland en Engeland, gelegenheid hun enorme krachten te verzamelen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1990 | | pagina 12