\2an AU-05 WC W-ic had dat gedacht? Onder auspiciën van onze vereniging zijn in 1988 twee boeken verschenen. Het fotoboek 'Callantsoog en Groote Keeten vroeger' blijkt een succesvolle uit gave te zijn. In een jaar tijd zijn er bijna 600 verkocht. Ook het boek 'As ik deer nag an denk heeft zijn weg naar de kopers gevon den. Hiervan zijn er ruim 300 verkocht. Beide boeken zijn nog te koop bij: Leguit Callantsoog 't Coraaltje Groote Keeten Plukker Schagen Bruna Den Helder De verkoop van ons blad 'de Clock' is deze zomer ook bevredigend verlopen. Zo wel de Nederlandse als de Duitse uitgave vonden gretig aftrek. We kunnen dus vaststellen dat er veel belangstelling voor de historie van onze nog zelfstandige gemeente is. LU£ keX btAtuuA ge.kJLa.pt. Er wordt rond gekeken naar een vergader/werkruimte. Gedacht wordt aan de bibli otheek en de te verbouwen patio in het dorpshuis. Gezien de gewenste kostenbe heersing zouden wij het liefst participeren bij een zustervereniging in onze ge meente. Met leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland wordt overleg gevoerd om de mogelijkheden te bezien om te komen tot de oprichting van een werkgroep archeologie. Gedachten worden ontwikkeld om de excursie 1990 in de Noordkop te organiseren onder andere naar Den Helder, Wieringen. Suggesties voor verdere invulling zijn wel kom. Dat het werken aan 'de Clock' een continuproces is, zal bij een ieder duidelijk zijn. Informatie wordt onder andere verzameld over het vroeger veelvuldig voor komen van het zogenaamde hooispitten1 en het bij velen van u bekende werktrein- tje. Wie kan ons hierbij helpen? Onder leiding van de voorzitter werkt een commissie aan de afronding van het huishoudelijk reglement. Leden tellen is bij ons, ambitieus als we zijn, een geliefde bezigheid. Op dit moment (1-8-'89) staan er op de ledenlijst de namen van 325 mannen, vrouwen en verenigingen. Niet gek dachten we zo! SzcJinXansLt, Cok Sp-ijkeA CoYitnUbuJUe, In december 1989 komt het volgende nummer van 'de Clock' uit. Daarop zal een accept girokaart zitten. Het bestuur verzoekt u van deze kaart gebruik te maken bij het betalen van uw contributie voor 1990. Tevens maakt ze u er attent op dat de be taling van de 25,00 voor 15 februari '90 dient te geschieden. Hebben wij uw contributie niet voor die datum ontvangen, dan wordt 'de Clock'no.1 u ook niet toegezonden. KonA.ng-LnneJ>£ook We hebben een paar reacties gehad op ons verzoek om iets te vertellen over de Koninginnestook(Gert de Vries, Freddy Dik) In een van onze volgende nummers besteden we er aandacht aan. Wie nog iets weet, graag! Aa.nb-ie.cUng (geldig tot 1-1-'90) Alle drie de reeds verschenen jaargangen van 'de Clock' tezamen voor 35,00. 62

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1989 | | pagina 18