7 Pi Het was in augustus 1795 dat troepen zich in Callantsoog installeerden met het doel de Engelsen van het Europese continent te weren. De Engelsen en Russen landden niettemin in 1799 ten noorden van Cal lantsoog, alwaar hevig en hardnekkig werd gevochten. De houding van de militairen die in de heerlijkheid Callantsoog waren ingekwartierd laat zich het best beschrijven door het volgende citaat uit een brief van Isaac Smedingh (afstammeling van David Colterman) de dato 12 december 1799: imi zai ik AchAijven, mijn pzn veAAwaki. CaiiantAoog iA CaiiantAoog niet meeJi, onAe inwoondeAA zijn meeKe.ngede.eZte oJvm, hunne goedetien ontAtoien en veeie kuijAen gexuZneeAd." <S Het lijkt een voor de hand liggende veronderstel ling dat het wild op de strandvlakte door de troe pen in deze tijd niet ongemoeid werd gelaten. Na de Franse tijd werden de heerlijke rechten her steld, waaronder ook het jachtrecht. Zo niet het stelsel waaroij slechts een beperkt aantal perso nen, de zogenaamde gekwalificeerden, jachtgerech- tigd waren. 73 DE EERSTE JACHTWET De eerste Jachtwet dateert van 11 .juli 18 14. Voor de uitoefening van dë jacht was een jachtakte ver e i s tD i t gold voor iedereen, ook voor de eigenaars. Het toezicht werd ui tgeoefend door houtvesters, met onder zich jachtopzieners. Tal van bepalingen waren gericht op de bescherming van het wild. Voor het doden van schadelijk wild (genoemd werden: vossen, bunzings, wezels, valken, gieren en arenden) door bevoegden werden premies uitgeloofd. Latere jachtwetten zijn die van 1857, 1923 en 1954. De wet van 1857 had met de voorgaande gemeen dat zij bedoeld was het wild te beschermen en daardoor de jacht te bevorderen. In de wet van 1923 werd voor het eerst aandacht geschonken aan schade aan landbouwgewassen door het wildBeschermende maatregelen ten behoeve van de landbouw werden hierin getroffen. Bovendien werden bij de Jachtwet-1923 ouder schadeloosstelling de heerlijke jachtrechten afgeschaftDe grote verdienste van de wet van 1954 is hierin gelegen, dat naast de bescherming van de landbouw nu ook bepalingen ter bescherming van de levende natuur waren opgenomen. y 1 954 UcAC-l n pa^iclbo^ IQM „nde 00 C5 Go 7^ I 60

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1989 | | pagina 16