óe clock v^n cöV-ens-oogne- BESTUUR Voorzitter Adriaan Kuiler 02248-1598 Vice-voorzitter Jacob Vos 02248-1288 Secretaris (wnd) Cor Spijker 02248-1823 Penningmeester Jan van Scheijen 02248-1227 Ledenadministra- Elly van Houten trice 02248-1660 Lid Henk Kruisveld 02248-1328 Lid Wim Lastdrager 02248-2190 020 -416897 Lid Kees Schaap 02248-1935 Lid Coby Vierhout 02248-1237 Lid Lida van de Wint 02230-18422 0cn uïtgaw van de "historische vereniging Cattaritsoog REDACTIE Wim Lastdrager Kees Schaap Lida v.d.Wint Jacob Vos FOTOGRAFIE Cors van der Haar 4— rximmeRj rOAARU 79S9 veRschijric 4-xpeRTóAR. Het gaat goed! Het inventariseren van boerderij en in onze gemeente is klaar en o.l.v. van Henk Kruisveld gaat het enquêteren spoedig beginnen. Het ontwerp van het 'Huishoudelijk Reglement 'is klaar en zal op de Algemene Vergadering ter dis cussie worden gesteld. Deze A.V.is van 31 maart naar 7 april verzet,om dat de grote zaal van het Dorpshuis op de eerst genoemde datum niet beschikbaar was. Het totale aantal leden is 305, waarvan 10 niet- betalenden.(o.a.andere Historische Verenigingen) We tellen alleen de betalenden,dus nog even en we kunnen de 300ste welkom heten. In de zomermaanden zijn een paar excursies ge pland. U hoort daar meer over op 7 april a.s. Dus tot dan. Adriaan Kuiler DRUK Rien Filemieg TEKENINGEN Henk Rotgans Piet Smit Dick de Wilde Hans Raap KALLIGRAFIE Els Juffermans BIJ DE OMSLAG Zoals u ziet is de omslag van 'onze Clock' ver nieuwd. Aan deze vernieuwing en tevens verfraai ing werkten mee: Els Juffermans, die de kalligrafie en de vormge ving voor haar rekening nam, terwijl Hans Raap de oude muziektent tekende. We zijn beiden voor het fraaie geheel veel dank verschuldigd. COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk over nemen van artikelen is uitslui tend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP f 25,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding schriftelijk of tele fonisch bij Elly van Houten Abbestederweg 3 c (tel. 1660) 1759 NA Callantsoog Betaling na ontvangst van een ac ceptgirokaart. Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar bij bovengenoemd adres te geschieden. VOORWOORD

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1989 | | pagina 1