a zwanen b konijnen Het fielt dat ondea andetie In de. ja.ektbepaltngen zwanen maden genoemd, toont aan dat det>tljdü> zwanen vooakwamen binnen de. keeatijkketd Cal- Zantioog. Naaa alle maJUtckljnZlj kketd ligt ktea de ooaópaong van de naam 'Het Imnenmtea' Deze bepaling werd bekrachtigd in de Staatsregeling van 1798, welke luidde: "AZZe buageti hebben tenalle ttjde het aegt om, met LUtAlutttng van andeAen op kunnen etgen ogebautkte gaond te Jagen, te vogelen en te véAAcken.'l I'JJoadt veAvolgd. Uit de ordonnantie blijkt dat stroperij welig tierde. Er was geconstateerd dat veel konijnen en hazen met strikken werden gevangen, reden waarom nu een absoluut verbod werd ingesteld op deze praktijk op straffe van een geldboete, subsidiair lijfstraf. In de jachtbepalingen werden voor twee diersoorten extra beschermende maatregelen getroffen, te weten voor: Zwanen golden als edele vogels. Er bestond in die tijd een recht van zwaandrift, wat inhield dat degene die dit recht bezat, binnen een bepaald gebied met uitsluiting van ieder ander, zwanen mocht houden en de inwoners kon dwingen deze dieren niet te verjagen, te hinderen of te doden. De heer van Schagen was pluimgraaf onder andere van West-Friesland en de heerlijkheid Callantsoog. Een pluimgraaf was een edele die het recht van zwaandrift bezat Bovenstaande bepalingen werden blijkens de voor het laatst gepubliceerd en vernieuwd in zijn geen aanwijzingen dat tot 1795,het Republiek der Verenigde Nederlanden, verordeningen werden opgesteld. De Franse bezetting van ons land in 1795 archieven 1660 en er einde der nieuwe had revolutionaire placaat van 28 gevolgen op het stuk juli 1795 bepaalde: van de jacht ook Een "...dat van nu voortaan zullen ophouden alle zogenaamde vrijheden van de jacht mitsgaders alle privilegiën van particulieren om te mogen jaghen als voorheen, maar zal daar en tegen een ygelijk vryelijk op zijn eygen grond na allerley wild mogen jagen". In het huidige natuurreservaat 'Het Zwanenwater' komen geen zwanen meer voor. 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1989 | | pagina 17