Voor vcid Het bestuur van onze vereniging ontving van de 'CULTURELE RAAD NOORDHOLLAND' een schrijven waarin onder andere stond: In 1990 herdenken Noord- en Zuid-Holland hun 150jarig bestaan als afzonderlijke provi nci es De provinciale besturen van beide provincie hebben het initiatief genomen tot een herdenking van deze bestuurlijke splitsing. In samenspraak met enkele archiefdiensten hebben de Culturele Raden van Noord-en Zuid-Holland een plan ontwikkeld, waarvoor ik hierbij uw bijzondere aandacht vraag. In dit verband doen we het volgende voorstel: a Uitvoering van 1okale/regionale onderzoeksprojecten door een aantal historische verenigingen in Noord en Zuid rond het thema 'HeX da.geIXj.lu Inwin <Ln HoLtand In 1840'. b Publicatie van de resultaten van deze onderzoekingen in een 1840-bundel c Presentatie en bespreking van de projecten op een interprovinciaal historisch symposi um. Enkele suggesties: Wie wil aan dit onderzoek meewerken? Wie wil een of meer onderdelen voor zijn rekening nemen? Belangstellenden kunnen contact opnemen met A.Kuiler, tel.1598 of met een van de andere bestuursleden. Loophlati, ±1840 A Hoe zag uw woonplaats er in 1840 uit? - Welke grote gebouwen waren er (kerken, overheidsgebouwen, werkplaatsen)? - Hoe was de staat van de wegen en straten (verhard, onverhand )1 - Hoe was het gesteld met de verbindingen met andere plaatsen? - Hoeveel woonhuizen telde uw woonplaats? - Hoe was de watervoorziening geregeld? Hoe de afvoer van huisvuil? - Werden er belangrijke openbare werken uitgevoerd? B Hoe groot was de bevolking van uw woonplaats in 1840? - Hoeveel mensen werden er geboren en stierven er jaarl ijks? - Hoeveel huwel ijken werden er gesloten? - Wie huwde wie (werd er al leen gehuwd binnen dezelfde beroepsgroep, dezelfde woonplaats, dezelfde geloofsrichting)? - Hoe hoog was de kindersterfte? - Hoe was de medische zorg geregeld? - Hoe groot waren de huishoudens (hoeveel kinderen, dienstboden, knechten)? - Hoeveel emigranten/immigranten waren er? C Hoe was de economische toestand? - Welke beroepen en bedrijven werden er beóef - Hoeveel winkels waren er, en wat voor winke - Werden er markten gehouden? - Hoe was het gesteld met de werkgelegenheid? - Hoe was de armenzorg geregeld? Hoeveel bede D Hoe zag het sociaa1-cu1turele leven er uit? - Welke kerkgenootschappen waren er? - Welke scholen? - Welke culturele- geze11igheidsverenigingen? - Hoeveel kroegen waren er? - Welke belangrijke evenementen vonden plaats - Verscheen er een plaatselijke krant? E Hoe lagen de verhoudingen op pol itiek-bestuurl ijk terrein? - Wie zat er in het gemeentebestuur, in de besturen van de kerkgenootschappen, in de besturen van de armen-instel1 ingen? (kermissen, jaarmarkten)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 19