Uit het archief van de N.V. Het Zwanenwater blijkt Rijkswaterstaat regelmatig van deze bevoegdheid maakte door gewassen uit het Zwanenwater te Het ging dan Zwarte behoeve rege 1 ma ti( 'ssen uit van duinbeplantim dat e b r u i k halen ten aan om 200.000 250.000 waterplanten en riet uit de zogenaamde Slahoek, de en de Vlakte is van De Staat heeft tot op dit moment circa 225 hectare van Zwanenwater in erfpacht. Wat betreft de overige duinen van het Zwanenwater na 1898 helmplanting bij voortduring een beheersmaatregelen van de eigenaars. Vanaf het ontstaan van het Zwanenwater tot op de dag van vandaag heeft helmbeplanting plaatsgevonden ten behoeve van veiliger zeewering en ter voorkoming van verstuiving. Aanvankelijk vond vastlegging plaats zonder verplichting van de overheid, maar in de loop der eeuwen neemt ook hier overheidsbemoeienis toe. Dit bleek noodzakelijk in verband met het verkrijgen en handhaven van een veilige zeewering. Na de reeks overstromingen van de 1aatste kwart eeuw voor 1900 kwam het bijna tot onteigening van de zeereep, maar bij wijze van compromis werd circa 225 hectare aan de Staat in erfpacht gegeven. het ook d e In een dooh. de \J. \J\J-in 1926 uigegeven gdcU> t>tond,na.cu>t een a.dv ,een cuvti- fee£ oveA hzt Zwanenwater. en z-ijn omgeving. FRUITHANDEL COMESTIBLES GROENTEN EN AARDAPPELEN A. KRUIT. SCHEREN HAARSNIJDEN MACHINALE BREI-INRICHTING A. KOSSEN SPECIAAL ADRES voor alle soorten Tabak, Sigaren, Sigaretten, Rookartikelen en Souvenirs is bij J. VOS, Kiosk, hoek Strandweg. Eerste Schoorische Electrische IJscofabriek H. R. J. GROOTHOFF Co. - SCHOORLDAM 77 Nol it h inwater SAMENVATTING. Watctt veAvolgd. uw BROOD, BESCHUIT en KOEK van J. EIKEL CALLANTSOOG Dagelijks versch. Levering van verpakte IJsco onder RijkscontrAle bij groote en kleine hoeveelheden. J Bezorging per Auto ZEE EN DUINEN. Wanneer ge Uw blikken verder wilt laten weiden, dan langs zee en strand, klim dan op gindschen duintop, „De Seinpost" genaamd, waarmede de Middenduinen een aanvang nemen. Als ge den top bereikt hebt, strekt een weidsch panorama zich voor Uwe oogen uit. In de nabijheid het dorp met daarachter de Uitlandsche polder en verderop in dezelfde richting de Zuidduinen met het Zwanenwater. Vanuit de verte kunt ge dit idyllisch gelegen meertje bewonderen. Met behulp van den veldkijker ziet ge de duizende vogels, van allerlei pluimage, rondvliegen. Een menigte meeuwen, zilver meeuwen en kokmeeuwen, grutto's, sterntjes, reigers, eenden, en tal van andere, vinden hier hun broed plaatsen. Vooral als broedplaats der lepelaars, die hier hun talrijkste kolonie hebben in het Naardermeer bevindt zich de andere kolonie 1geniet het Zwanen water een groote vermaardheid. Het is het eenigste strandmeer in onze duinstreken. Eerst in het laatst der 17e eeuw ontstond de duinenrij, die de kom, waarin het gelegen is, van de Noordzee afsloot. Zuidwaarts aan de kust ligt Petten met zijn Honds- bossche zeewering. Nog Zuidelijker ontwaart ge de silhouet der Schoorische duinen. Meer landwaarts de verschillende dorpen in de omgeving. De twee slanke torens, in Zuid-Oostelijke richting, zijn van Schagen, de mooie marktplaats van West-Friesland, met aardige straten, fraaie winkels en verschillende uitspanningen- Het dorp Schagen is een bezoek oyerwaard. Meer naar U toe, aan dep weg Schagen-Callantsoog, ligt het fraaie dorpje Schagerbrug, de hoofdplaats van 7"«» Oostelijker ligt, tusschen de boomen n _Ju ligt het fraaie dorpje Schagerbrug, ae nouiup...,. de gemeente Zijpe. Oostelijker ligt, tusschen de boomen verscholen, 't Zand, aan het Groot-Noordhollandsch

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 17