De Clock van Callens»Oog-he x w oo r xj Ultötve van d# HistorischVtreniöina CtJJantsooo Op veAzoek van Elly van Houten wonden de taken van ket 6ecnetaniaat veAdeeld. Elly zal volgend jaaA de ledenadmtnlAtnatl^e gaan bij kouden, ten- wijl, op on6 veAzoek, Coa SpljkeA de neAt van ket 6ecAetaAiaat zal doen. Op de ledenvengade- Alng, 31 maaAt 1989, zal een en andeA aan deon- de woAden ge6teld. Op 31 maart 1989 hopen we het 300 ste lid te kun nen verwel komen. 61 BESTUUR Voorzitter 9 Adriaan Kuiler 02248-1598 Vice-voorzitter Jacob Vos 02248-1288 Secretaresse Elly van Houten 02248-1660 Penningmeester Jan van Scheijen 02248-1227 Lid 9 Henk Kruisveld 02248-1328 Lid 9 Wim Lastdrager 02248-2190 020-416897 Lid 9 9 Kees Schaap 02248-1935 Lid 9 e Coby Vierhout 02248-1237 Lid e 9 Lida van de Wint 02230-18422 REDACTIE Wim Lastdrager Lida v.d.Wint Kees Schaap Jacob Vos FOTOGRAFIE Cors van der Haar DRUK Rien Fillemieg TEKENINGEN Henk Rotgans Dick de Wilde Piet Smit Hans Raap KALLIGRAFIE Els Juffermans COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk over nemen van artikelen is uitslui tend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP 25,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding schriftelijk of tele fonisch bij de bestuursleden. Betaling na ontvangst van een ac ceptgirokaart Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor 1 december schriftelijk te geschieden bij: Elly van Houten Abbestederweg 3 (tel.1660) 1759 NA CALLANTSOOG Een allegaantje, dcut woa 't wel, deze gnoep met ku.n OleAt- hnieAe ventellingen en dlckt- 6elA. Het donp6kulA woa In lange tijd niet zo vol: 120 bezoekenóEen onvengete- lijke avond Tevenó kon Ik op die avond meedelen dat onze veAenlglng de 300 leden nadeAt. Het 2506 te lid woa C.KaandoAp en oIa 2736te noteenden wij J.BoAAt. [Uit de Keeten.) Olie, o wie weet waaA de Hm gebleven Ia die In 1955 In en oven CallantAoog opgenomen aa? 01e willen kaan op de Algemene Uengadening ventonen. *0nze veneniging wil een bijdnage levenen aan de kendenking van ket 150janlg beAtaan van de bende Hollanden oIa a^zondenJtijke pAovnncneA In ket jacA 1990. Tkema: Het dagelljkA leven In Cal lantAoog) Holland Aond 1840. BenodigdAtlenlei gegevenA uit die tijd. SchAoom niet uw bijdnage te levenen, meen knen- oven op een 6peciale bij'eenkomöt In januanl.Let op een benlckt In de Omnoepen. lle ook op blad zijde 79 In deze 'Clock'. Het Ia 6poedlg KeAAtmlA. Moge ket een vnecLtg ieeAt zijn voon allen en laat 1989 voon neden vooA6poedlg venlopen. Adnlaan kullen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 1