Land \X?e X&^cn NooKd-HoZland, Zand gatakand doon. ovonAtKomZngan an Kompan. Land wacvidooK ZZjnan zijn gatKokkan van dtj- kan uiataK en wegen. Wie een kaart van dit land anno 1350 wil maken moet de geschiedenis kennen. Een speciale kaartcommissie, waarin ook Henk Schoor! zat, maakte een reconstruc tiekaart van HoZZancU, UooKdoKkixiaKtZeJi Zn 1350. Deze is voor f 12,50 bij het boek te koop. In het boek beschrijft Lambooij de geschiedenis van Noordhollands Noorderkwartier vanaf de 11de eeuw met een verwijzing naar de laatste ijstijd. Daarin werden la gen klei en zand afgezet, waarna twee smalle zeearmen overbleven: het Zeegat van Bergen en het Estuarium van het Y. Per hoofdstuk worden de veranderingen in periodes van 200 jaar beschreven. Inte ressant is de informatie over de eigen omgeving. Bij kustdoorbraken aan het eind van de 12de eeuw ontstonden twee nieuwe waddeneilanden: 't Oge en Huisduinen. Van een duindoorbraak in 1248 is de loop in het Zwanenwater terug te vinden. Bij de Allerheiligenvloed in 1570 wordt de dijk om de nieuwe Zijperpol der groten deels weggeslagen en in Callantsoog verdwijnen 70 huizen in zee Wie veilig wil wonen, beschermt het land met dijken. Vanzelfsprekend wordt veel aandacht geschonken aan de Westfriese omringdijk. In het begin werden deze dij ken onderhouden door de omwonenden. Onder Karei V ontstonden enkele Hoogheemraadschappen, zoals bijvoorbeeld de HoncU>bo44c.ka en VuZnan tot Pattan' In 1960 spoelden bij Groote Keeten stukken kleidijk bloot, waarschijnlijk de oost kant van het vroegere eiland 't Oge. Dijkeni duinen, het afsluiten vari de Zuiderzee, maar ook een goed bestuur en har de werkers zorgden ervoor dat wij de voeten droog hielden. Lambooij heeft de interessante geschiedenis ervan vastgelegd. Zijn werk is voor zien van prachtige kaarten, tekeningen en foto's. Het sluit af met een samenvat ting, een 1iteratuuroverzicht, een overzicht van de grote waterkeringen en een aantal aanbevolen routes en musea. Ook ontbreken een woordenlijst en een regis ter niet. Een boeiend boek voor iedereen die is geïnteresseerd in de geschiedenis van de mens, het land en het water in Noord-Holland. C.Vierhout 60 4*J i Het boek is in de Dorpsbibliotheek te vinden onder no:N hol 938 Lamb.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 20