pKevinaiKe weq J.Baken Gzn. De weg door het bungalowcomplex ten zuiden van de Zeeweg en de Jewelweg is,zulks krachtens een raadsbesluit van 22 april 1958, genoemd de Previnaireweg. Oudere Callantsogers zullen nog wel weten waaraan deze naam is ontleend, maar voor vele jongere Ogemers en nieuwe bewoners van ons dorp zal dit vaak onbekend zijn. Daarom volgt hieronder een toelichting. De vroegere HEERLIJKHEID CALLANTSOOG werd in 1611 gekocht door een belangencom- binatie van vier Heren: de gebroeders David en Johan Colterman, hun neef Al bert de Veer en Philips Doubleth. Daarna gingen deze bezittingen en daaraan verbonden rechten regelmatig over op hun nakomelingen of andere rechtverkrijgenden, totdat zij door de nog op 16 no- vember,1876 in leven zijnde rechthebbenden ten overstaan van notaris P.van Leeu wen te Alkmaar in het Wapen van Heemskerk publiek werden verkocht in 14 percelen Maria Prosper Theodore Previnaire, geboren in Brussel op 21 juni 1821, wonende te Haarlem, textielfabrikant, kocht perceel 1. In het gemeenteverslag van Callantsoog van 1876 werd dit perceel als volgt om schreven: 1. De duinen en zoogenaamde Heerlijkheid met alle ap- en dependentiën!' en daaraan verbonden regten en recognitiën waaronder het regt om jaarlijks van de Jewelpolder f 100,00 te ontvangen met uitzondering van het jagt- regt over de gronden in den polder Callantsoog, voor de rsom van 34.128,00 ('De duinen' daarin genoemd omvatten het Zwanenwatergebied ten zuiden en de Noordduinen ten noorden van het dorp Callantsoog. Let op, dat in deze omschrijving van een 'zoogenaamde Heerlijk heid' sprake is. De meeste rechten waren in de voor ons land zogenaamde 'Franse tijd' en in de Grondwet van 1848 reeds vervallen.) Op 4 februari 1883 kocht Previnaire van de gemeente Callantsoog 78 are en 10 ca duingrond tegen 10 cent per m2 onder de hem bindende voorwaarde dat de erfaf- scheiding op 3 m afstand van de straatweg moet zijn. Op 18 november 1884 kocht hij nog eens 28 are tegen dezelfde prijs. Ik neem aan dat deze grondaankopen nodig zijn geweest om daarop de 'Grote Villa' en aan de overzijde de twee kleinere huizen 'Villa Dora' en 'Villa Elisabeth' te bouwen. Op 15 januari 1888 liet Previnaire zich in het bevolkingsregister van Callants oog inschrijven en vestigde zijn domicilie hier. Hij overleed in Callantsoog op 15 januari 1900 De voormalige 'Heerlijkheid' liet hij na aan zijn drie dochters: Elisabeth Aldegonda, gehuwd met Jules Armond Baron Goethals, Maria Heririette, gehuwd met mr. Aalbrecht Arend del Court tot Krimpen en Eugenie, gehuwd met Jhr. Charles van de Poll. met alte. ap- en dependentiën met at wat daaAtot bzkooat 50

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 10