WoidX veAvolgd. 23 5. N.V. Het Zwanenwater 1925-1972. In 1 925 werd door de familie Van de Poll, in die tijd door vererving en uitkoping nog de enige eigenaars van het Zwanenwater (een der drie dochters van de heer Phé'venaire was gehuwd met Jonkheer Charles van de Poll) besloten tot oprichting van een familie-n.v. De doelstellingen van de naamloze vennootschappen, verwoord in de eerste statuten, luidden Hoofdzakelijk, mede in het algemeen maatschappelijk belang, de instandhouding en het beheer als natuurmonument van de als zodanig te beschouwen goederen, behoorende tot het in de gemeente Callantsoog gelegen Zwanenwater en de omgeving daarvan; voor zoover dat met de onder a. genoemde instandhouding gepaard kan gaan, de exploitatie in den ruimsten zin, door landbouw, bosch- of ander bedrijf, dan wel door verpachting of verhuring van de tot de vennootschap behorende gronden en gebouwen; het verrichten van al zoodanige handelingen, als aan het vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn"." Als bestuur werd benoemd een directeur die onder toezicht van ten hoogste drie commissarissen zou staan.De directeur was bevoegd tot daden van beheer en van eigendom. 6. Het Zwanenwater in bezit van Natuurmonumenten; 1972 tot heden. Na lange onderhandelingen viel tijdens een vergadering van het bestuur van de N.V. Het Zwanenwater in 1972 het principebesluit de aandelen aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten te verkopen, welke koop zijn beslag kreeg in december 1972. Sinds die datum staat het gebied onder het beheer van Natuurmonumenten. Op deze plaats dient volledigheidshalve nog vermeld, dat sinds 1898 Rijkswaterstaat. een groot deel van het Zwanenwater, circa 225 hectare, in erfpacht heeft. a. b. c

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 3