'Z ZVCANeHVWCeK- 1 Zijpendijk 3 Schagenweg 16 't Huisie van Claes Kat IS Het buitenveld ten zal- dun van de Schinkel o Oochmen Sijpke' 19 Ketelduin 10 Vuinmeiens kuis j e 11 Zuidschinkel 11 Hazekamen. 13 Kie^teglop Een deel van de stnandvlakte tussen Vetten en', Callantsoog in de eenste 10 jaan van de ISde eeuw. Naad een kaant R.A.H. Heenlijkheidsanchie^ Callantsoog nn.18. 4. Periode 1876-1925- In 1876 werd wat nog restte van de 'heerlijkheid' verkocht aan de heer Marie Prosper Theodore Prévenaire, een fabrikant uit Haarlem. De akte terzake van 8 november 1876 vermeldt als onderdeel van de bezittingen die overgedragen werden: Het zoogenaamd Zuidduingroot 542 bunders, 93 roeden60 ellenstrekkende van de Kluft bij het dorp Callantsoog tot de gemeente Petten; met het langs dit 7„e0\ 1^' perceel strekkende Strand, groot 14 bunders, 15 roeden, 40 ellen, alles gelegen in de gemeente Callantsoog, tusschen de Noordzee, de gemeente Petten, de gemeente Zijpe en den Uitlandschen polder, kad. sectie F, n°. 3, Duin, groot 542-93-60 4, Strand, 14-15-40 zamen groot 557-09-00 Dit perceel is te aanvaarden 25 December 1876. Dit duin is bijzonder geschikt voor jagt, ook op waterwild. In dit perceel is begrepen het zoogenaamde zeer wild rijke Zwanenwaterhetwelk door droogmaking in circa 200 bunders Weiland is te herscheppen. Ook levert dit water veel dekriet op. Eenige jaren geleden is een plan tot droogmaking van dit water ontworpenhetwelk, met daarbij door een bekwaam waterstaatkundige vervaardigde teekening, aan den kooper zal worden ter hand gesteld. Voor het perceel 16 werd een prijs betaald van f. 15-750,--. Na het overlijden van de heer Prévenaire in 1900 kwam de heerlijkheid toe aan zijn drie dochters.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 2