Calianfsoog. Binnenlandsch Nieuws. fcMi ismSföxr&fs - 1918 en 1921 Wordt er een V.V.V. in Callantsoog opgericht? Dfslribufie. 39 CALLAifTSOO©. 1 9 1 Woensdag 16 Januari waren een elftal belangheb bende en belangstellende Ingezetenen In hotel .Duin zicht bijeengekomen om zoo mogelijk te geraken tot de oprichting eener vereeniging voor vAemdelingen- verkeer. Door omstandigheden vooral het ongunstige weer kon de heer Dicke, propagandist van de Al- femeene Nede.ri, Vereeniging voor Vreemde! ingenver- eer niet aanwezig zijn. De heer Langhorst hield eene bespreking over de beteekenis van vroemdelingcnbe- zoelc, het directe belang voor ingezetenen en het in directe belang voor de gemeente; over de beteekenis van bekendmaking en hoe deze dient te geschieden. Voorts zette hij uiteen het nut eener vereeniging Op een volgende vergadering hoopt men een vereeniging V.V.V, definitief op te nchten. 9Kooce Keecen, eigen v.v.v. Iri de week van '19 tot en met SJ"«'"ikbaar war. Op bon no. 72 1 ons vet. 73 2 ons koelhuisboter. 74 2 ons groene erwten. 75 J ons gort. 76 1 ons rijst. '7 1 ons eenheidsworst (indien aanwezig.) kals °5) T afeegeven.W°rden "r DE BURGEMEESTEI1. CALLANT800». 1 de .S^i6 «der den vroeger ia zulke gevallen w a*f»loten. Wer- regelen genomen, thami mJnhdoortastende maat meester MtVal daÖkl? CALLANTSOOG. 1 9 v Vrijdag 8 April hield de V.V.V. te Groote Keeten haar jaarvergadering in het lokaal van den heer Van Seheijen aldaar. Aanwezig waren het bestuur en eenigo leden. Na opening door den voorzitter, werden notulen gelezen cn goedgekeurd. Daarna was aan de orde het jaarverslag. De werkzaamheden over het afge- loopen jaar komen In 't kort op het volgende neer: 27 September 1919 word de vereeniging opgericht met het doel de Groote Keeten tot badplaats te be vorderen, schijnbaar met medewerking van Jhr. Van de Poll. Die deed toezeggingen, waardoor het op richten bespoedigd werd. Uitgeschreven' was een ver gadering van Algemeen Belang, waar wel een woordjo gesproken werd over Jhr. van de Poll. (Het was in de dagen van de grondverruiling). Deze wist hoofdzakelijk gedaan te krijgen, dat te Groote Keeten een vereeniging werd opgericht met voor die .yor- eeniging schitterondo vooruitzichten. Veel word er dien avond nog niet over gosproken, men sprak zelfs van onder stoelen en tafels schuiven, maar de V.V.V. werd opgericht met aanvankelijk 17 leden, welk le dental in de eerste dagen steeg tot bij de 50 en enkele donateurs. Het voorloopig bestuur schreef een ver gadering uit op 3 October 1919. Het voorloopig be stuur word toen bij acclamatie definitief benoemd cn dot kreeg toen een zware taak. Verscheidene brio- ven werden met Jhr. van de Poll gewisseld over het vrij geven van de duinen enz.; de resultaten werden door Jhr. Van de Poll zooveel mogelijk op de lange baan geschoven. Eerst had de V.V.V. met Jhr. Van de Poll zelf te doen, naderhand ia die vertrokken en kregen wij den zoon als zijn zaakgelastigde en meenden wij het reeds voor elkaar te hebben, waar na wij ons tot Mr. Bosman, advocaat te Alkmaar moesten wenden als hun vertegenwoordiger. Door Mr. Bosman is de zaak geheel op het doode punt go- bracht. We hoorden niets meer van de zaak, toen Jhr. Van de Poll weer in Callantsoog was en wij dien aanschreven om een conferentie te houden met eenige bestuursleden, maar kregen bericht terug, dat hij wegens enormo drukke werkzaamheden ons niet kon ontvangen en indien hij eens in de Groote Kee ten kwam, wel eens hij een paar bestuursleden zou komen om verder te onderhandelen en daar is het bij gebleven. Veel is er door hef. bestuur gedaan. 15 bestuurs vergaderingen zijn gehouden en 2 algemeens. Veel badgasten zijn er nog niet geweest. Wel zijn er heel wat aanvragen geweest om kamers te huren, maar weinig resultaat: alle begin is moeilijk. Door het be stuur is nog eens oen renteloos voorschot gogeven, omdat door dë hooge advertentlekosten de kas was uitgoput. Dank zij de gemeente-subsidie konden de schulden worden gedekt". Daarna werden verschillende brieven en stukken van Jhr. Van de Poll, die alle betrekking hadden op wat het jaarverslag vermeldt, voorgelezen, en eenige brieven van gasten. Verder kwam ter sprake aamenwerking met de V.V.V. Callantsoog, maar zoolang de weg onder duin er nog niet is, en de verbinding met het Dorp nog zoo slecht Is, zagen de meesten het nut er niet van in en werd besloten, zoo lang te wachten. Bestuursverkiezing, aftredend de heeren C, Tho» masz en C. Blom. Laatstgenoemde wenschte niet meer in aanmerking te komen, Gekozen .werden de heeren C. Thomasz en K. Borst. De rekening en verantwoording werd nagezien door de heeren A. Thomasz en K. Borst en in orde bevonden. Ontvangsten 196.20, uitgaven 18&41H, ba tig saldo f 12.78^. Besloten werd om aan de gemeente nogmaals ,te verzoeken te Groote Keeten een telefoon geplaatst te krijgen. Hierna sluiting. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 19