De laatste dateert uit de periode van januari 1972 tot en met maart 1981 en werd in twee fases uitgevoerd. Reden hiervan was dat middels een schrijven van 17 februari 1971 van de Rijksdienst voor' de Monumentenzorg aan de Restauratiecommissie werd meegedeeld dat in beginsel de bereidheid tot het verlenen van de subsidie wel aanwezig was doch gezien de beperkte middelen het niet mogelijk was een bindende toezegging te doen en in het werkprogramma van 1976-1979 op te nemen. Uitstel werd dezerzijds niet verantwoord geacht. Middels voorfinanciering werd de restauratie opgedeeld in twee fases. Aan de restauratie werken mee het architectenbureau Peters e» Roelofs uit Den Helder, de directie werd verricht door de heer Jan Timmerman en het werk werd uitgevoerd door het aannemingsbedrijf C. de Leeuw uit BurgerbrugIn januari 1972 werd een aanvang gemaakt met de eerste fase welke de volgende onderdelen omvatte: 1. Verwijdering van de oude stuclaag en het in zijn totaal afbikken van de raaplaag van de binnenzijde van de muren. 2. Vernieuwing van de glas- en loodramen en het opnieuw stucadoren van de wanden inclusief de consistoriekamer als mede het reinigen van de gevels aan de buitenzijde en het opnieuw schilderen. Vervolgens werd in september 1980 een begin gemaakt met het verwijderen van de oud-Hollandse dakpannen en het waarnodig repareren van het dakbeschot. Na het verzorgen van isolerende maatregelen en de vernieuwing van het dak en de kilgoten werden voornoemde dakpannen weer aangebracht Inzake het interieur werd het houten tongewelf gedeeltelijk vernieuwd en de kapconstructie werd tegen houtworm beschermd. In het middenschip werd de houten vloervlonder vervangen door hardstenen tegels van het formaat van een grafsteen. En tenslotte werd het schilderwerk totaal aangepast en voorzien van binn-enkleuren welke zich onder de oude verflagen bevonden en thans nog steeds voorkomen in andere "eilandskerken" De restauratie heeft f. 239.988,74 gekost. De bijkomende kosten welke niet subsidiabel waren, zoals het opknappen van het orgel en de c.v. installatie, bedroegen f. 55.142,92. Interessant is nog te vermelden dat architect J.P.L. Petri Jr. uit Amsterdam in zijn "begroting voor Herstelling van Kerk der Ned. Hervormde Gemeente te C^llantsoog" voor de aanbesteding d.d. april 1925 voor 265 m binnenpleister met afbikken en vlakken f. 930,noteerde, terwijl het afbikken in 1972 f. 9.306,35 kostte en het onderdeel opnieuw stucadoren in november 1972 f. 19.844,45 bedroeg, terwijl de omvangrijke restauratie in 1925 was begroot op f. 15.396,--. Als afsluiting en prijsvergelijking sluit een passage uit het boek "Sprokkelingen uit de Historie van het zeedorp Callants- oog" goed aan op het voorgaandeIn 1865 kreeg de kerk een her stelbeurt uitgevoerd door P.Wilms van Barsingerhornvoor f. 3.174,00 f. 200,64^ voor meer derwerkdagelijks toezicht door de heer J.M.Timmerman voor f. 14,-- volgens accoord.Misschien dat toen de rietbedekking van het dak verdwenen is? In 1874 werd aan W.F. Stoel te Alkmaar voor 200 dakpannen f. 10,-- be taald Oktober 1987, J.Timmerman. 37

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 17